Bilim Adamları Türkiye'yi Tartışıyor

   [Yorum - Etyen Mahçupyan] Yoksa laiklik çağdaş bir bağnazlık mı?

   Başlık, çarpıcı olsun diye konulmuş değil... Laikliğin demokrasi açısından ne denli hayatî önemde olduğu da malum.

   Çünkü bu 'hakemlik ilkesi' bir yandan devletin her türlü inanç karşısında aynı mesafede durmasını ve herkesin başkalarına zarar vermeden kendi inancı doğrultusunda yaşamasını garanti altına alırken, herhangi bir inancın devlete egemen olmasının da önünü kesiyor. Dolayısıyla laikliği benimsemiş olan toplumlarda inanç üzerinden siyaset yapmanın anlamı kalmadığı gibi, bu inançların gelecekte üretebileceği şekiller ve çeşitlenmeler karşısında da nötr bir tavır alınmış oluyor. Bu durum, inanç alanında geleceğe ipotek koymayan bir anlayışın tezahürü... Diğer bir deyişle böyle tanımlanan, algılanan ve yaşanan bir laiklik, demokrat bir toplumsal düzenlemenin vazgeçilmez parçası...

   Ne var ki her kavram gibi laiklik de sahip olduğumuz zihniyetin içinde şekillenir. Eğer bu zihniyet demokratlığa çok yatkın değilse, 'laiklik' kelimesi kullanılmaya devam edilse de, kavramın içeriği ve işlevi değişecektir. Nitekim nasıl demokrasiden hiçbir biçimde nasibini almamış bazı rejimler kendilerine 'demokratik cumhuriyet' deme gereği duymaktaysalar; aynı şekilde demokrat bir laikliği hazmedememiş toplumlar ve devletler de kendilerini ille de 'laik' olarak tanımlayabilirler ve bu 'laikliğin' bizatihi demokratlık olduğunu iddia edecek kadar cahilane bir tutum içinde olabilirler.

   Türkiye'deki başörtüsü yasağı bu tür bir cahilane tutumun bizde de geçerli olduğunun ipuçlarını veriyor. Hukukî hiçbir temeli olmayan ve idarî işlemle sırf kıyafetinden ötürü bazı insanların kamusal alanda yer almalarını yasaklayan böylesine akıl dışı bir tasarrufta ısrar edilmesi nasıl açıklanabilir? Laik kesimin bir bölümünün başörtülüleri tanımadığını ve hatta tanımak da istemediğini; sadece ne pahasına olursa olsun onları kendi hayat alanlarının dışında tutmak istediklerini tespit ettiğinizde bu meselenin siyaseti epeyce aştığını anlıyorsunuz. Görünüşte psikolojik korkuları ima eden bu dışlama isteğinin ardında apaçık bir özgüven eksikliği var. Laik kesimin bir bölümü Türkiye toplumunu tüm çeşitliliği içinde kavramaktan aciz olduğu ölçüde, kendisini cemaatleştirmiş durumda.

   İronik olan şu ki, geleneksel kesim olarak daha cemaatçi olması beklenen muhafazakârların cemaat kabuklarını kırmaya, dışa açılmaya meylettiği bir dönemde; 'modern' olduğu varsayılan laik kesimin bazı insanları kendilerini içe kapatacak bir cemaatleşmenin peşindeler. Buradan çıkarılabilecek sonuçlardan biri şudur: Başörtülü kişi, laik kesimin bazı üyeleri için 'olmaması gereken' bir insan türünü temsil etmektedir. Buradaki 'olmaması gereken' sözü fizyolojik olarak mümkün olmayanı değil, doğal olarak 'tercih edilemez olanı' ima eder. Bu mantığa göre tabii ki dünyada başını örten dindarlar var olabilir; ama onların 'bizim dünyamızda ve hayatımızda' yeri olmamalıdır.

   Böylece 'bizim dünyamız ve hayatımızın' ne olduğu, nasıl bir şey olduğu sorusuna geliriz. Laik kesimin çoğunluğu bunu 'modern' ve 'çağdaş' kelimeleri ile betimlemeye çalışırlar. Söz konusu kavramlara atfedilen içerik ise dinsel inançlarından uzaklaşarak 'aydınlanmış', Batılı hayat tarzını benimseyerek 'ileri' bir medeniyet seviyesine ulaşmış olmayı ifade eder. Dolayısıyla 'laik' olmak bir kimlik sahibi olmak demektir... Öte yandan 'laik' kişi, bir önceki cumhurbaşkanının vurgulamaktan hoşlandığı üzere 'olunması gereken' kişidir. Bu 'laik' olanla olmayan arasında 'doğal' bir hiyerarşinin mevcudiyetine işaret eder. Diğer bir deyişle 'laik' olanla olmayan arasında eşitlik söz konusu olamaz; çünkü biri ileri öteki geridir. Böylece nötr bir hakemlik kurumu olarak laiklikten çıkıp, çağdaşlığın belirtisi ve taşıyıcısı bir kimlik olarak laikliğe varırız. Kimlik ise her zaman bireyi aşan grupsal bağları ima eder. Dolayısıyla Türkiye'de laiklik aynı zamanda yeni bir cemaatleşmenin dinamiği ve kıstası olarak işlevselleşmiş ve kendisini muhafazakârların 'üzerinde' bir konuma oturtmuştur. Bütün bu bakış açısının rasyoneli ise insanlık tarihinin 'çağdaşlaşmaya' dönük bir ilerleme olduğu ve bugün geri olanların yarın ileri olanlara benzeyeceği inancıdır. Öyle ki tarihin bu yasasını kabul etmemekte direnenler, örneğin başörtülüler; ancak irticaî bir unsur olarak değerlendirilebilirler.
   Bu durumda laiklerin gözüyle laiklik iki işleve sahip olacaktır: Laik olmayanların laikleştirilmesi için bir düzenleme oluşturmak; ve laik olmayanların laik hayatı sabote etmesini engelleyecek tedbirleri almak... Yıllardan beri uygulanan utanç verici başörtüsü yasağının altında bu anlayış yatmakta.

   Ancak burada, hazmedilmesi pek de kolay olmayan bir durum var: Türkiye'deki laiklik açıkça cemaatleştirici ve hiyerarşi üreten bir bakış. Kamusal alanın 'steril' kılınmasına, yani istenmeyen vatandaşların oradan uzak tutulmasına yönelik bir tutum. Kısacası bu laiklik, demokratlıkla ve demokratik bir rejimle çelişki içinde...

   Hanioğlu'nun ilginç tespitleri

   Karşımızdaki meseleye iki şekilde yaklaşmak mümkün: Biri en temel insan hak ve özgürlüklerini ihlal eden bu eşitsiz ve adaletsiz durumun ortadan kaldırılması için uğraşmak. İkincisi ise bu durumu anlamaya, laik kesimin nasıl bu hale geldiğini kavramaya çalışmak. Söz konusu alanda sıkça yazan ve ufkumuzu açan düşünürlerden biri de Şükrü Hanioğlu. Geçen günlerde 'Seçkinler, modernlik ve dindarlık' başlığı ile kaleme aldığı iki bölümlü makalesi gereksindiğimiz yanıtları içermekle kalmıyor, epeyce ilginç tespitlere de olanak tanıyor.

   Hanioğlu'nun makalenin ilk bölümündeki sözleriyle "İkinci Meşrutiyet Dönemi Garpçıları"nın din konusundaki tezleri on dokuzuncu asır ortalarında Almanya'da gelişen ve vülger materyalizm (Vulgärmaterialismus) olarak adlandırılan bilimci (scientist) hareketin temel yaklaşımları etrafında şekillenmiştir... Geleceğin toplumunda bilim tüm insanlığın dini haline gelecek ve bu sayede her türlü inançtan arındırılmış, deneysel bilimin yol göstericiliği dışında hiçbir rehbere ihtiyacı olmayan yeni bir gerçeklik şekillenecekti... Garpçı entelektüellere göre, Batı'nın bilimin din haline geldiği topluma geçiş alanında daha fazla mesafe kat etmiş, bu hedefe daha çok yaklaşmış olmasının temel nedeni ciddi bir dinî reform yaşamış olmasıydı... Dolayısıyla henüz 'geçiş toplumu öncesi' karakterini taşıyan Osmanlı toplumu ancak ciddi bir dinî reform sonrasında sınıf atlamayı başaracaktı... Bu, Garpçıların, Cumhuriyet'e devrettikleri en önemli tezlerden birisidir. Bu tezin en çarpıcı yönü modern günlük yaşam ile din arasında telâfisi mümkün olmayan bir uyuşmazlık olduğu fikridir... (Bu) yaklaşıma göre din sadece bilimsel açıdan bir hurafe olmakla kalmıyor, aynı zamanda modernliğin, çağdaşlığın karşı tezini oluşturuyordu... Din olgusuna İkinci Meşrutiyet Garpçılığı tezleri çerçevesinde yaklaşan ve bunlara dayalı bir din siyaseti geliştiren erken Cumhuriyet bilimciliği, bir anlamda, on dokuzuncu yüzyıl Alman vülger materyalizminin, pek de öngörmediği, zaferidir. Bu yaklaşım, insanlık tarihinin bir din-bilim çatışması olduğunu, Batı'nın maddî gelişiminin altyapısının dinî reformlarla sağlandığını ve benzeri ıslâhât yapılmaksızın Türk toplumunun ilerlemesinin mümkün olmadığını savunmuştur... Cumhuriyet ideolojisi 'asrîlik' kavramını da Garpçı yaklaşım çerçevesinde değerlendirmiş ve ileri maddî gelişmişlik gösteren toplumların kültürel değerlerinin, davranış biçimlerinin 'evrensel', 'medenî', 'modern' ve 'asrî' olduğunu varsaymıştır."

   Bu uzunca alıntı, Cumhuriyet'in devralmış olduğu ve sistematize edip siyasallaştırarak günümüze taşıdığı zihniyete güçlü bir ışık tutuyor. Laiklerin niçin böyle davrandığını, devletin inanç alanında demokratik bir yaklaşımdan nasıl bu kadar uzak olabildiğini daha iyi anlıyoruz. Görünen o ki Türkiye'de devlete ve laik kesime egemen olan zihniyet kendisini 'ileri', kendisine benzemeyeni ise 'geri' sayan ve bu ayrımı dindarlık üzerinden yapan bir bakışı ifade etmekte. Dolayısıyla da 'geri' olanı eğitmekten tutun, baskı altına almaya kadar uzanan bir dizi siyaseti meşru kılmakta.
   Hanioğlu, makalesinin ikinci bölümünde ise "erken Cumhuriyet ideolojisinin" İkinci Meşrutiyet dönemi Garpçılarından farklılaştığı iki konu üzerinde durmuştu. Bunlardan biri Garpçıların dinin yerini dolduracak manevî yönü kuvvetli bir felsefe arayışlarına karşı Cumhuriyet'in böyle bir ihtiyaç duymaması ve bunun tabii neticesi olarak "bilim ve modernlikle uyumlu bir İslam yaratma" gayretinin öne çıkmasıdır. Diğer bir deyişle Garpçılar zaman içinde çağdaş bilimle 'uyumlu' hale gelecek bir dindarlığı yeğlerken, Cumhuriyet bunu yönlendirilmiş, zorunlu kılınmış bir dönüşüm olarak tasavvur etmişti. İkincisi, Garpçıların bilim adına dine karşı çıkmalarının milliyetçi bir yönü olmamasına karşın; Türkçülük akımından beslenen Cumhuriyet'e göre din, Türklüğün yüksek kültürünün gerilemesine neden olmuştu. Diğer bir deyişle zaten yüksek bir kültür olan Türklüğü geçici olarak geriletmişti ve etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte Türklük yeniden 'ileri' konumuna gelecekti...

   Bilim adına ideolojik dayatma

   Böylece dini ve dindarı baskı altına alacak bir ideolojik meşruiyet yaratılmış oldu. Garpçılar için modernlik bir aydınlanma ve bireyselleşme süreci idi... Oysa Cumhuriyet için modernlik, milliyetçilik üzerinden 'çağdaş' bir cemaatçiliğin ihya edilmesini ifade etti. Batı'da laiklik her zaman bilimle dini karşı karşıya getiren bir ideolojik mesele etrafında algılandı. Herkesin aynı kurallara tabi olduğu eşitlikçi bir bakıştı bu ve gelişmenin bütün toplumları aynı biçimde etkileyeceği inancı üzerine kurulmuştu. Buna karşılık bizde laiklik bizzat toplumsal kesimleri karşı karşıya getiren bir yönetim meselesi olarak tanımlandı. Toplumun dindarlık üzerinden ileri ve geri cemaatlere bölünmesi, bunlar arasında 'doğal' bir hiyerarşi ürettiği ölçüde ileri olanın geri olanı yönetmesini de meşru kıldı. Böylece geri olan cemaatin homojenizasyonu, denetimi ve gerektiğinde baskı uygulanarak engellenmesi sıradan bir uygulamaya dönüştü...

   Cumhuriyet yönetimi iddia edildiğinin aksine demokrasiye aykırı ölçütlere sıkı sıkıya bağlı kalmayı bugün de sürdürüyor. Sergilenen otoriter zihniyet ise giderek daha da anakronik hale gelmekte, çünkü Garpçılar döneminde varsayılan 'bilimsel' temel de tamamen eriyip gitmiş durumda. Günümüzde dinle modernliği karşıtlık içinde gösteren ilerlemeci toplumsal bakışın bilimsellik bir yana, doğrudan cehaleti inanç haline getirdiği meydanda...

   Hanioğlu'nun aktardığı detaylardan biri ise halimizi çok daha çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. Cumhuriyet otoriter ve milliyetçi bir laiklik yorumunu sahiplenirken, "geleneği savunanlar bu tür yukarıdan aşağıya modernliğe uyumlu hale getirilen din yerine, dinin süreç içinde kendi kaynaklarına dayanarak modernliğe cevap vermesinin daha uygun olduğunu savunmuşlardır." Diğer bir deyişle Cumhuriyet döneminin gelenekçileri meğerse tamamen bilimsel bir bakışa sahiplermiş... Cumhuriyet ise bilimsellikle hiçbir ilgisi olmayan ideolojik bir dayatmayı 'bilim' sanmakla kalmamış, bu dayatmacılıktan bir de kimlik üretip, onu da 'çağdaş' saymış...
   ETYEN MAHÇUPYAN

   31 Ocak 2008, Perşembe

   zaman.com.tr
   " akıl ve gönül ; insan ...
   İlk Köy Enstitüsü 1938 yılında kuruldu. 1948 yılına açılan son Köy Enstitüsü ile okul sayısı 21’i bulmuştu. Köy Enstitüleri aslında Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en başarılı hamlelerinden biriydi. Amacı ülkenin o günkü ihtiyaçlarına cevap verecek elemanlar yetiştirmekti. Öğrencileri de adından anlaşılacağı gibi saf ve temiz Anadolu köylerinin çocukları idi.
   İlk açıldığı yıllarda öğretmen sıkıntısı askerlerin içinde herhangi bir konuda bilgisi olan askerlerin seçilmesi ve mevcut kadroya katılmasıyla aşıldı. Verdiği mezunlar ülkenin her yanına dağıldılar. Genellikle de köylere ve ilçelere gönderildiler.
   Bu okuldan yetişen öğretmenler hemen her konuda bilgi ile donatılmıştı. Öğretmenliğin yanında tarım, ziraat, veterinerlik, el işçiliği, marangozluk, sağlık memurluğu, ağaç budama ve aşısı vb. konularda aldıkları eğitimler ile Anadolu Köylüsüne büyük hizmet verdiler.
   Köy Enstitülerinin başarısı 1946 yılına kadar devam etti. Ancak 1946 yılında hükümetin yaklaşan seçimleri yitirme kaygısıyla hükümetteki parti içinden muhalif milletvekillerinin başını çektiği örgütlü muhalefetin kampanyasıyla, müfredatında ve yapılanmasında kuruluş amaçlarından uzaklaşan değişiklikler yapıldı. İlerleyen yıllarda da, daha önceleri sıkı sıkıya bağlı olduğu "iş için iş içinde eğitim" ilkesinden uzaklaştırıldı. Bu Türk eğitim sistemine bilinçli yapılan ilk ihanetti. Sırf iktidarlarını devam ettirebilme uğruna Köy Enstitülerine politikayı sokarak onu bir partinin arka bahçesi haline getirdiler. Önceleri yaratıcılığın ön plana çıktığı eğitim anlayışının yerine giderek geleneksel, ezberci eğitimin yerleştiği öğretmen okullarına dönüştürülerek 1954'te kapatıldılar.
   Ancak bu okullar kapatılmadan önce daha büyük bir ihanet yapıldı. Atatürk’ün Bağımsızlık ideolojisinden ilk taviz verilerek 27 Aralık 1949 tarihinde ABD ile "Türkiye ve ABD hükümetleri arasında Eğitim Komisyonu kurulması hakkındaki sözleşme" adıyla ikili bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın ayrıntıların gerekirse verebilirim ama 27 Şubat 1946 tarihinde yapılan bir başka antlaşma ile de Türkiye’deki eğitimin nasıl olacağını belirleyecek bir başka komisyon kuruldu. Atatürk’ün şiddetle karşı çıktığı Mandacılık fikri Türkiye’de iktidarı eline geçirmişti.
   İşe artık politika bulaşmıştı ya aynı yıllarda 2 adet İmam Hatip Lisesi açıldı. Zaman içince seçimler bir başka düşünceyi iktidara getirince bu sefer yeni iktidar sahipleri alabildiğince İmam Hatip Lisesi açtılar. Bir zamanlar milletin kurtuluşuna vesile olacak Köy Enstitülerini bir partinin arka bahçesi yapanların yerini şimdi İmam Hatipleri bir başka partinin arka bahçesi yapacak bir süreç başlamıştı. Sonuçta Köy Enstitülerinin başına gelen İmam Hatiplerin de başına geldi ve bu okullar da kapatıldı.
   Ülkemize has politik perspektiften bakınca olay Laik-Anti laik çatışması gibi görünürken biraz daha global bakınca başka bir gerçeği de görmemiz mümkündür.
   Gerek Köy Enstitüleri gerek İmam Hatip Liselerinin öğrencileri bu ülke vatandaşlarının kültürüne, tarihine, geleneğine, dinine bağlı ancak fazla zengin olmayan köylü kesimi ile köylerden şehirlere göç eden alt gelir düzeyine ait sınıfın çocukları. Yani bu ülkenin tüm değerlerine inanan ve siyaseten “Asli Unsur” sayılan tabakaların çocukları. Kısaca söylemek gerekirse bu ülkenin öz evlatları. Çanakkale’den Yemen’e, Galiçya’dan Sarıkamış’a milyonlarca şehit veren ailelerin çocukları.
   Köy Enstitülerinin ve İmam Hatip Liselerinin geçmiş başarısı ortada. Mesela İmam Hatiplerden veya Cemaat kökenli okullarda okuyan çocukların başarılarının hepimiz tanığıyız. Bundan 10 yıl kadar önce yapılan ÖSS sınavlarında ilk 500 içinde neredeyse %60-70 oranında bu çocuklar vardı. Oysa 28 Şubat sürecinden sonra bu yapı değişti. Dahası aynı okullarda okuyan çocuklar başarılı olsa da devletin etkin kademelerinde iş sahibi olmalarını sağlayacak tercihte bulunma hakları elinden alındı. İşte bu çocuklar bu sitenin de üyesi olan bizim gibi insanların çocukları. Aslında Türk Devletinin asli unsuru çocukların yolu kesilmiyor mu?
   Dün köy Enstitülerine, yakın geçmişte İmam Hatip Liselerine politikayı sokanlar aslında bizim gibi insanların çocuklarının başarılı olması ve devletin etkin makamlarına gelmelerini engellemiyorlar mı?
   Olaya bu açıdan bakmayı denediniz mi? Yani olayın basit iç politik çatışmalar dışında başka bir boyutu olabileceği aklınıza geliyor mu?
   Hala tanımamışlar / Hemşin'deki BİZ'leri / Hemşin temizleleyecek / İçindeki TİZ'leri...
   Üniversitede yasakları savunanlara karşı isyan bayrağı açan öğretim üyeleri "Özgürlük manifestosu" yayınladı. Manifestoya imza atanlar öğretim üyelerinin tam listesi

   Bildiriye imza veren öğretim üylerinin tam listesi:

   Prof. Dr. Levent Köker, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Dicle Üniversitesi
   Prof. Dr. Zühtü Arslan
   Prof. Dr. İhsan Dağı, ODTÜ
   Doç. Dr. Şaban Çalış, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Nesin, Bilgi Universitesi
   Prof. Dr. Yasin Aktay, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Ferhat Kentel, Bilgi Üniversitesi
   Doç. Dr. Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Nuri Yurdusev, ODTÜ
   Prof. Dr. Ümit Cizre, Bilkent Üniversitesi
   Prof. Dr. Elisabeth Özdalga, ODTÜ
   Doç. Dr. Nuray Mert, İstanbul Üniversitesi
   Prof. Dr. Eser Karakaş, Bahçeşehir Üniversitesi
   Prof. Dr. Naci Bostancı, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Mete Tunçay, Bilgi Üniversitesi
   Prof. Dr. Şükrü Koç, Akademisyenler Birliği Başkanı
   Doç. Dr. Önder Kutlu, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, KTÜ
   Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne
   Prof. Dr. Atilla Yayla, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Bekir Berat Özipek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Doç. Dr. Ali Gür, Dicle Üniversitesi
   Prof. Dr. M. Emin Çağıran, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, Selçuk Üniversitesi
   Dr. Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hasan Mor, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. M. Edip Çağmar, Dicle Üniversitesi
   Prof. Dr. M. Akif Aydın, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Sait Gezgin, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, (E) KTÜ
   Yrd. Doç. Dr. Murat Çemrek, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Remzi Çevik, Dicle Üniversitesi
   Doç. Dr. Bahadır Akın, Karamanoğlu Mehmet Bey
   Yrd. Doç. Dr. Y. Ebubekir Ceylan, Fatih Üniversitesi
   Doç. Dr. Fatih Karaosmanoğlu
   Prof. Dr. Halil Berktay, Sabancı Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Bican Şahin, Hacettepe Üniversitesi
   Doç. Dr. Refik Korkusuz, Dicle Üniversitesi
   Doç. Dr. Kemal İnat, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Ali Murat Yel, Fatih Üniversitesi
   Doç. Dr. İbrahim Atilla Acar, SDÜ
   Doç. Dr. Berdal Aral, Fatih Üniversitesi
   Prof. Dr. Turan Güven, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Burhanettin Ünem, Gazi Üniversites
   Prof. Dr. Refik Turan, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Müslüm Turan, Dicle Üniversitesi
   Dr. Murat Erdogan, Hacettepe Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük, Kırıkkale Üniversitesi
   Prof. Dr. Halil Kalabalık, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Selman Türker, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Osman Şimşek, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Ömer Anayurt, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Dilek Cindoğlu, Bilkent Üniversitesi
   Prof. Dr. Ramazan Gözen
   Doç. Dr. Hakan Taşdemir, Gazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Adem Çaylak, Kafkas Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Köse, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Hasan Tunç, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Bilal Sambur, SDÜ
   Dr. Hasan Yücel Başdemir, Hitit Üniversitesi
   Doç. Dr. Kemal Nas, Dicle Üniversitesi
   Doç. Dr. Aydın Karapınar, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. M. Lütfullah Karaman, Fatih Üniversitesi
   Doç. Dr. Semra Somersan, Bilgi Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Erdogan, Hacettepe Üniversitesi
   Doç. Dr. Yusuf Şahin, KTÜ
   Doç. Dr. Murat Çokgezen, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. M. Arif Adlı, Marmara Üniversitesi
   Dr. Ayşe Güveli
   Doç. Dr. Yeşim M. Atamer, Bilgi Üniversitesi
   Doç. Dr. Bülent Somay, Bilgi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Altun, Fatih Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ayten Zara Page, Bilgi Üniversitesi
   Prof. Dr. Ahmet Yaman, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Tıftık, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Melek Göregenli, Ege Üniversitesi
   Doç. Dr. Hikmet Kavruk, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. M. Tayfun Amman, Marmara Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uysal, Dumlupınar Üniversitesi
   Doç. Dr. Mazhar Bağlı, Dicle Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. İlhan Akar, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Mustafa Çufalı
   Yrd. Doç. Dr. Teoman Pamukçu, ODTÜ
   Dr. Sıtkı Yıldız, Kırıkkale Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yavuz Çakır
   Prof. Dr. Ali Topal, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Mustafa Acar, Kırıkkale Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ertan Aydın, Çankaya Üniversitesi
   Doç. Dr. Cem Somel, ODTÜ
   Yrd. Doç. Dr. Cevdet Akbay
   Prof. Dr. Mehmet Turhan, Başkent Üniversitesi
   Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Ankara Üniversitesi
   Prof. Dr. Ahmet Battal, Gazi Üniversitesi
   Dr. Med. Dr. Phil. İlhan İlkılıç
   Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Tanel Demirel, Çankaya Üniversitesi
   Doç. Dr. Kudret Bülbül
   Doç. Dr. Muhittin Ataman, Abant İzzet Baysal
   Prof. Dr. M. Emin Köktaş, DEÜ
   Prof. Dr. Ramazan Çıtak, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Muhit Mert, Hitit Üniversitesi
   Prof. Dr. Fikret Adanır, Sabancı Üniversitesi
   Prof. Dr. Salim Öğüt, Hitit Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Burcay Erus, Boğaziçi Üniversitesi
   Prof. Dr. Recep Tapramaz, Ondokuz Mayıs
   Doç. Dr. Ali Savaş Çilli, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Pamukkale Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Haldun Göktaş, Gazi Üniversitesi
   Dr. Engin Sarı, Ankara Üniversitesi
   Prof. Dr. İrfan Değirmenci, Eskişehir Osmangazi
   Prof. Dr. Adem Kurt, Gazi Universitesi
   Yrd. Doç. Dr. Aydın Tavman, İstanbul Üniversitesi
   Doç. Dr. Ejder Okumuş, Dokuz Eylül Üniversitesi
   Doç. Dr. Mustafa Özel, Dokuz Eylül Üniversitesi
   Doç. Dr. B. Gültekin Çetiner
   Yrd. Doç. Dr. Birol Mercan, Karamanoğu Mehmet
   Dr. Meral Saçkan, Bilgi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart, Bilgi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Şennur Özdemir, Ankara Üniversitesi
   Dr. Ahmet Kömürcü
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bilen, Dicle Üniversitesi
   Prof. Dr. Hasan Bal, Gazi Üniversitesi
   Dr. Mehmet Ali Güveli, 18 Mart Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ali Yılmaz, Ondokuz Mayıs
   Dr. Vedat Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi
   Doç. Dr. Musa Toğrul, Dicle Üniversitesi
   Doç. Dr. Şahabettin Yalçın, Muğla Üniversitesi
   Doç. Dr. Mesut Yeğen, ODTÜ
   Dr. Murat Tümay
   Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Bilgi Üniversitesi
   Prof. Dr. Fuat Gürkan, Dicle Üniversitesi
   Doç. Dr. Nihat İnanç, YYÜ
   Prof. Dr. Şinasi Gündüz, İstanbul Üniversitesi
   Prof. Dr. Akın Turgut, Osmangazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Ersan Aslan, Kırıkkale Üniversitesi
   Dr. Hüseyin Tutar
   Dr. Ebubekir Şahin, Kırıkkale Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Ay, Onsekiz Mart Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Veysi Erken, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Yonca Aslanbay, Bilgi Üniversitesi
   Prof. Dr. Enver Alper Güvel, Çukurova Üniversitesi
   Doç. Dr. Muhittin Acar, Hacettepe Üniversitesi
   Doç. Dr. Turgay Uzun, Muğla Üniversitesi
   Doç. Dr. Talip Küçükcan, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi
   Doç. Dr. Ramazan Yelken, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Menderes Çınar, Başkent Üniversitesi
   Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Ankara Üniversitesi
   Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, KTÜ
   Dr. Faruk Alpkaya, Ankara Üniversitesi
   Doç. Dr. Ergül Yaşar, Çukurova Üniversitesi
   Dr. Erdoğan Uygur, Ankara Üniversitesi
   Doç. Dr. Necip Camuşcu, TOBB Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Güneş, Abant İzzet Baysal
   Doç. Dr. Alaettin Kılıç, Çukurova Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Zafer Tatlı, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hasan H. Tekin, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Selim Erdoğan, Dicle Üniversitesi
   Dr. Mustafa Yaz, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Burhan Çetinkaya, Fırat Üniversitesi
   Dr. Sinan Canan, Başkent Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Öztürk, Abant İzzet Baysal
   Yrd. Doç. Dr. Timur Soysal, Marmara Üniverisitesi
   Dr. Sait Okumuş, Kırıkkale Üniversitesi
   Prof. Dr. Talat Sakallı, SDÜ
   Yrd. Doç. Dr. Kadir Canatan, Balıkesir Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Özler, Dumlupınar Universitesi
   Dr. Mustafa Kanat, Abant İzzet Baysal
   Prof. Dr. E. Edip Keha, KTÜ
   Aslı Güneş, Bilgi Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Osman Solak, Ankara Üniversitesi
   Doç. Dr. İbrahim Öztürk, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Ömer Torlak, Osmangazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bacık, Fatih Üniversitesi
   Dr. Levent Korkut, Hacettepe Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. İhsan Erdoğan, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. E. Şahin Çonkur, Pamukkale Üniversitesi
   Dr. Kemal Filiz, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Ahmet Kara, Fatih Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi
   Doç. Dr. Burhanettin Duran, Sakarya Üniversitesi
   Dr. Ömer Türker
   Prof. Dr. Uğur Çevik, KTÜ
   Prof. Dr. Ali Erişen, Kırıkkale Üniversitesi
   Doç. Dr. Cengiz Kallek
   Prof. Dr. Musa Eken, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Bayram Işık, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Levent Yılmaz, Bilgi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Serdar Aslan, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Osman Özcan, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Murat Doğruel, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Hızır Önsoy, KTÜ
   Prof. Dr. Adem Ersoy, Çukurova Üniversitesi
   Prof. Dr. Selahattin Çelebi, KTÜ
   Yrd. Doç. Dr. Aslan Çoban, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Elif İncekara Hafalir
   Prof. Dr. Hasan Yetim, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Armağan Emre Çakır, Marmara Üniversitesi
   Dr. Mutlu Türkmen, Kırıkkale Üniversitesi
   Prof. Dr. Ekrem Erdem, Erciyes Üniversitesi
   Dr. İbrahim Demir
   Doç. Dr. M. Hamza Müslümanoğlu, Osmangazi
   Yrd. Doç. Dr. Vedat Demir, Karabük Üniversitesi
   Prof. Dr. Fahri Yavuz, Atatürk Üniversitesi
   Dr. Yaşar Yetişken, Kırıkkale Üniversitesi
   Doç. Dr. Cengiz Ataşoğlu, Onsekiz Mart Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ, Çukurova Üniversitesi
   Prof. Dr. Aziz Kutlar, Cumhuriyet Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Turan, Fırat Üniversitesi
   Doç. Dr. Cavit Bircan, Adnan Menderes Üniversitesi
   Prof. Dr. Adem Elgün, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Atici
   Prof. Dr. Bülent Miran, Ege Üniversitesi
   Prof. Dr. Fazlı Arslan, KTÜ
   Prof. Dr. Tahsin Erkan Türe, Marmara Universitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koç
   Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay, SDÜ
   Doç. Dr. Yusuf Devran, Yeditepe Üniversitesi
   Doç. Dr. Birol Akgün, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Aydan Gülerce, Boğaziçi Üniversitesi
   Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Bilkent Üniversitesi
   Fatih Tamer, Gaziantep Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Murat Paker, Bilgi Universitesi
   Dr. M. Emin Aydın
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zengin, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuru
   Prof. Dr. Ahmet Berhan Yılmaz, Atatatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. İsmailcem B. Arpınar
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özdemir, Marmara Universitesi
   Doç. Dr. Coşkun Çakır
   Doç. Dr. Özkan ÜNAL, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
   Dr. Abdulnasır Yiner, Harran Üniversitesi
   Doç. Dr. Oktay Sarı, Selçuk Üniversitesi
   Dr. Gürbüz Özdemir
   Yrd. Doç. Dr. İlhami Vural, Erciyes Üniversitesi
   Doç. Dr. Halit Yetişir, Mustafa Kemal Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öztaş, Gaziantep Üniversitesi
   Dr. Vildan Serdaroğlu
   Prof. Dr. Aziz Polat, Fatih Üniversitesi
   Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Kemal Esengün, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bulur, İstanbul Üniversitesi
   Prof. Dr. Ekrem Atalan
   Doç. Dr. Türkan Yalçın Sancar, Ankara Üniversitesi
   Dr. Muhittin Kapanşahin, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Aydın Başarır
   Prof. Dr. Mesut Akgül, SDÜ
   Dr. Asuman Kayhan
   Doç. Dr. Osman Köse, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Erol Arcaklıoğlu
   Doç. Dr. Hidayet Metin Erdoğan, Kafkas Üniversitesi
   Doç. Dr. Mahmut Kartal, Cumhuriyet Üniversitesi
   Doç. Dr. Hamza Çakır, Erciyes Üniversitesi
   Doç. Dr. Hamza Ateş, Kocaeli Üniversitesi
   Doç. Dr. Metin Boşnak
   Prof. Dr. Süleyman Felek
   Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Bilal Vatansever, Çukurova Üniversitesi
   Doç. Dr. Nejdet Gürkan, SDÜ
   Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Vecihi Yiğit, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Pehlivan, KTÜ
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özalp, Batman Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr İsmail Küçük
   Yrd. Doç. Dr. Kenan Çayır, Bilgi Üniversitesi
   Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Özcan Yıldız, Düzce Üniversitesi
   Prof. Dr. Naki Tütüncü, Çukurova Üniversitesi
   Doç. Dr. Şerafettin Çelik, Harran Üniversitesi
   Prof. Dr. Engin Yıldırım, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir Selçuk üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yusuf Baltacı
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Öcal, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Murat Muvafık, YYÜ
   Doç. Dr. Asım Balcı, Selçuk Üniversitesi
   Dr. İlhan Çiftci
   Doç. Dr. Kamil Kayabalı, Ankara Üniversitesi
   Dr. Yusuf Suiçmez Yakın, Doğu Üniversitesi
   Prof. Dr. Kadir Cangızbay, Gazi Üniversitesi
   Dr. Can Başkent
   Prof. Dr. Bekir Batı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Keskin, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Kırıkkale Üniversitesi
   Prof. Dr. Ömer Yüksek, Karadeniz Teknik Üniversitesi
   Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Şefaettin Severcan, Erciyes Üniversitesi
   Doç. Dr. Cemalettin Erdemci, YYÜ
   Prof. Dr. Reşat Öngören, İstanbul Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Ay, Gaziantep Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hamza Al, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Ahmet Keleş, Dicle Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan
   Prof. Dr. Ahmet Z. Şahin
   Doç. Dr. M. Emin Sakarya, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Musa Avcı, Ege Üniversitesi
   Doç. Dr. Said Öztürk
   Doç. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Çukurova Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Veli Hakkoymaz, Fatih Üniversitesi
   Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, Kocatepe Üniversitesi
   Doç. Dr. Fatma Hüsniye Dilek, Kocatepe Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dal, Kocaeli Üniversitesi
   Prof. Dr. Sami Karahan, İstanbul Ticaret Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Şammas Salur, Fatih Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Aysel Kıyıcı, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Vahdettin Aydın, SDÜ
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Selahattin İptaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu, İstanbul Üniversitesi
   Doç. Dr. Fuat Erdal, Adnan Menderes Universitesi
   Doç. Dr. Nevin Karabela, SDÜ
   Doç. Dr. Halit Çalış, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tevfik Ozan, Fırat Üniversitesi
   Dr. Hasan Almaz, Harran Üniversitesi
   Doç. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Balıkesir Üniversitesi
   Prof. Dr. Adnan Seyrek, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Meyda Yeğenoğlu, ODTÜ
   Doç. Dr. Halûk Gümüşkaya, Fatih Üniversitesi
   Doç. Dr. Ali Kasap, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi
   Prof. Dr. İlhan Öztürk, Erciyes Üniversitesi
   Doç. Dr. Mehmet İpçioğlu, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Halis Ölmez, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Prof. Dr. Jale Parla, İstanbul Bilgi Universitesi
   Doç. Dr. Şükrü Selim Has, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Kazım Çarman, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Yalçın Nutku, (E) YYÜ
   Dr. Ayhan Erdoğan, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Zeynep Orhan, Fatih Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. S. Ahmet Oymak, Harran Üniversitesi
   Doç. Dr. Davut Kavranoğlu
   Dr. Yıldıray Topçu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Dr. Abdullah Benli, Erciyes Üniversitesi
   Doç. Dr. Neşet Toku, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. İbrahim Sarmış, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Celal Tuncer, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Sebahattin Samur, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hamza Yaşar Ocak, Dumlupınar Üniversitesi
   Doç. Dr. Atilla Eroğlu, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Metin Aydın, Düzce Tıp
   Prof. Dr. Orhan Çeker, Selçuk Üniversitesi
   Dr. Tansu Küçüköncü
   Mustafa Uysal, Niğde Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Eyüp Nefes, Ondokuz Mayıs
   Yrd. Doç. Dr. Aslan Gülcü, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Emrullah Eken, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Tarık Özkul
   Doç. Dr. Hüseyin Bağ, Pamukkale Üniversitesi
   Doç. Dr. Mehmet Şen, Akdeniz Üniversitesi
   Doç. Dr. Aziz Karaoğlu, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu, Mimar Sinan
   Dr. Muammer Velidedeoğlu
   Doç. Dr. Gökalp Kahraman, Ege Üniversitesi
   Dr. Orhan Başaran, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Ahmet Baysal, İnönü Üniversitesi
   Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Uludağ Üniversitesi
   Prof. Dr. Fevzi Keleş, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Soner Durmuş, Abant İzzet Baysal
   Dr. Metin Yılmaz, Ondokuz Mayı Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Boğazici Üniversitesi
   Prof. Dr. Ahmet Faik Öner, YYÜ
   Dr. Hülya Baki
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yöntem, Dumlupınar
   Prof. Dr. Muhsin Koçak, Ondokuz Mayıs
   Yrd. Doç. Dr. Derin Terzioglu, Boğaziçi Üniversitesi
   Dr. Bahadir Uğurlu, İTÜ
   Doç. Dr. Tülay Artan, Sabancı Üniversitesi
   Prof. Dr. Erhan Yetik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Prof. Dr. Ramazan Demir, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Kılıç, Pamukkale Üniversitesi
   Doç. Dr. Halis Çetin, Cumhuriyet Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Lütfi Şen, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Mehmet Beşirli, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Uğur Zülkadir, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Ayhan Öztürk, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer, Hacettepe Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Kara, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Özdemir Alaoğlu, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Cem Tezer, ODTÜ
   Doç. Dr. Nasuh Uslu, Kırıkkale Üniversitesi
   Doç. Dr. Mehmet Çiftçi, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Cengiz Batuk, Rize Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Erhan Çetin, Dicle Üniversitesi
   Doç. Dr. Nihat Ekinci, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Nurettin Bilici, Hacettepe Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Orhan Özbey, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Halil Çetişli, Pamukkale Üniversitesi
   Doç. Dr. Abdülkadir Buluş, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Behçet Gülenç, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Yaşar Karadağ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Prof. Dr. Adnan Baki, KTÜ
   Yrd. Doç. Dr. Fatih Camcı, Fatih Üniversitesi
   Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Kırıkkale Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Akman, Marmara Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Menderes Gürkan, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oymak
   Doç. Dr. Mustafa Zerin, Harran Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Recep Birgül, Muğla Üniversitesi
   Prof. Dr. Hikmet Doğan, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Türker, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Hasan Boynukara, YYÜ
   Doç. Dr. Şefaatdin Yüksel, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. İsmail Kaya, Kafkas Üniversitesi
   Doç. Dr. İsa Telci, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Muharrem Gürkaynak, SDÜ
   Prof. Dr. Osman Çakmak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi
   Prof. Dr. Hüseyin Koç, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Doç. Dr. Kemal Yıldız, Rize Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Saadettin Özdemir, SDÜ
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Özler, Muğla Üniversitesi
   Prof. Dr. Semih Özeren, Kocaeli Üniversitesi
   Prof. Dr. İbrahim Özsert, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. İsmet Çevik, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Osman Eldoğan, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Şenol Durgun, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Şeref Kalaycı, SDÜ
   Yrd. Doç. Dr. Haluk Songur, SDÜ
   Doç. Dr. Recep Aslaner, İnönü Üniversitesi
   Prof. Dr. Atilla Murathan, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Zeynel Kılıç, Ankara Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Zengin, Ankara Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Sarı, Ankara Üniversitesi
   Doç. Dr. Nurettin Sonel, Ankara Üniversitesi
   Doç. Dr. Mehmet Birey, Ankara Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. İhsan Keleş, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Hülya Küçük, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Celal Çakan, İnönü Üniversitesi
   Doç. Dr. Hamdi Ağrıbağ, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Sami Özcan, Kafkas Üniversitesi
   Doç. Dr. Ali Kaya, Boğaziçi Üniversitesi
   Doç. Dr. Mustafa Ulukanlıgil, Fatih Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Önder, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Habil Nazlıgül, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Erdal Özmen, ODTÜ
   Dr. Emin Yılmaz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Durgutlu, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Galatasaray Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. İlknur Türe, Muğla Üniversitesi
   Dr. Eyüp Bekir Yazıcı
   Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Önder, SDÜ
   Doç. Dr. İsa Gökçe, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Güner Özkan, Muğla Üniversitesi
   Doç. Dr. Hasan Cesur, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Fatma Ayhan,
   Prof. Dr. Umur Daybelge, (E) İTÜ
   Yrd. Doç. Dr. M. Bahattin Kurt, Dicle Üniversitesi
   Doç. Dr. Bilal Altay, İnönü Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Murat Okçu, SDÜ
   Doç. Dr. Yılmaz Çolak, Doğu Akdeniz Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Murat Özkul, Balıkesir Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yılmaz, Çukurova
   Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Ondokuz Mayıs
   Prof. Dr. Ali Osman Ateş, Çukurova Üniversitesi
   Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Rıza Aksoy, Kafkas Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu, YYÜ
   Doç. Dr. Hakan Karateke
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karahocagil, YYÜ
   Dr. Necmettin Yurtseven, Ankara Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Sunu, Muğla Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. M. Ali Gülpınar, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Necdet Gök, Nevşehir Üniversitesi
   Doç. Dr. İrfan Kaymaz, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yusuf Şen, Düzce Üniversitesi
   Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru, Uludağ Üniversitesi
   Dr. İsmail Şahin, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Hayri Dayıoğlu, Dumlupınar Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Özdemir, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. H. Tekin Gökmenoğlu, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. İsmet Hasenekoğlu, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yüksel Metin, SDÜ
   Prof. Dr. Orhan Atalay, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Adnan Kara, Namık Kemal Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Seyyar, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hayati Yılmaz, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Sair Kahraman, Niğde Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Kadir Ertoğral, TOBB
   Yrd. Doç. Dr. Yücel Ünal, Kafkas Üniversitesi
   Prof. Dr. Sabri Orman, İstanbul Ticaret Üniversitesi
   Doç. Dr. Erkan İmal, Fatih Üniversitesi
   Doç. Dr. Hakan Sarı, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Salih Fadıl, Osmangazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Selahattin Arslan, KTÜ
   Prof. Dr. Selim Sivrioğlu, GYTE
   Prof. Dr. Sibkat Kaçtıoğlu, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Rize Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Karamanoğlu
   Prof. Dr. Yahya Güzel, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Yılmaz Bahtiyarca, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Ahmet Kavaklı, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ömer Çelik, Harran Üniversitesi
   Doç. Dr. Ahmet Koç, Rize Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz Konca, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Celalettin Vatandaş, KTÜ
   Yrd. Doç. Dr. Osman Keskiner, Ondokuz Mayıs
   Doç. Dr. Hüseyin Certel, SDÜ
   Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Gaziosmanpaşa
   Yrd. Doç. Dr. Tahsin Karabulut, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Hamit Yıldız, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Halil Çiçek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
   Doç. Dr. Ali Yıldırım, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. İbrahim Karslı, Rize Üniversitesi
   Dr. Hüseyin Özaslan, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Zeki Oğurtan, Selçuk Üinversitesi
   Doç. Dr. Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Koşal
   Doç. Dr. Zekeriya Pak, Sütçü İmam Üniversitesi
   Doç. Dr. Münir Oktay, Atatürk Üniversitesi
   Dr. Necdet Demirhan, Gaziantep Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Koşar, Fatih Üniversitesi
   Doç. Dr. Nuh Boyraz, Selçuk Üniversitesi
   Dr. Mustafa Abasıyanık, Fatih Üniversitesi
   Doç. Dr. Sedat Aktan, SDÜ
   Prof. Dr. Ahmet Özel, Fırat Üniversitesi
   Doç. Dr. Tevfik Erdem, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Abdullah Saydam, Erciyes Üniversitesi
   Doç. Dr. Turan Karataş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Dr. Selami Serhatlıoğlu, Fırat Üniversitesi
   Doç. Dr. Yılmaz Bingöl, Kocaeli Üniversitesi
   Doç. Dr. İsmail Genç
   Doç. Dr. M. Salih Arı
   Doç. Dr. Metin Güngörmüş, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Mustafa Kösem, YYÜ
   Dr. Adnan Akın, Kırıkkale Üniversitesi
   Dr. Ali Akay, Dicle Üniversitesi
   Dr. İhsan Toktaş, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Mükremin Apaydın, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bal, YYÜ
   Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Eskikurt, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Cevdet Kılıç, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Alparslan Özyazıcı, Hacettepe Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Erbay Arıkboğa, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Bekir Karlık, Fatih Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ercan Ergün, GYTE
   Prof. Dr. Hüseyin Çoksen, YYÜ
   Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul Üniversitesi
   Prof. Dr. Memduh Gezici, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Bülent Bayat, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Nusret Şekerdağ, Fırat Üniversitesi
   Doç. Dr. M. Vedat Pazarlıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Nafiz Tok, Niğde Üniversitesi
   Doç. Dr. Mete Gündoğan
   Doç. Dr. Osman Yiğit
   Dr. Hayrullah Yılmaz, Dicle Üniversitesi
   Dr. Mehmet Özkan, Erciyes Üniversitesi
   Dr. Şenol Yıldız, Harran Üniversitesi
   Prof. Dr. Ahmet Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Nihat Döngel, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Ahmet Kayacık, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Hasan Hüseyin Geçit, Ankara Üniversitesi
   Doç. Dr. Ali Akdoğan, Rize Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Ölçücü, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Sami Ağaoğlu, YYÜ
   Prof. Dr. Cafer Marangoz, Ondokuz Mayıs
   Doç. Dr. Mustafa Dördüncü, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Cemalettin Kalyoncu, Osmangazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alıcı, Rize Üniversitesi
   Doç. Dr. Osman Nuri Çelik, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Mahmut Özbay, Gazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Zafer Erginli, Rize Üniversitesi
   Prof. Dr. Halil İbrahim Karakaş, Başkent Üniversitesi
   Doç. Dr. Atilla Arkan, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Ender Erdoğan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kolip, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Kuran, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Prof. Dr. Ö. İrfan Küfrevioğlu, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Dicle Üniversitesi
   Prof. Dr. Yusuf Bolat, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hasan Tüzen, Pamukkale Üniversitesi
   Prof. Dr. Mahmut Kaya, İstanbul Üniversitesi
   Doç. Dr. Fevzi Yılmaz, Muğla Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Latif Tokat, Rize Üniversitesi
   Doç. Dr. Giray Topal, Dicle Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Muhsin Doğan, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Yusuf Yayla, Ankara Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Erdinç Ahatlı, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Üniversitesi
   Prof. Dr. Saffet Köse, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Aydın Yakar
   Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özçelik, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Nail Öztaş, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Cihan Alkan, Fırat Üniversitesi
   Doç. Dr. İbrahim Uslan, Gazi Üniversitesi
   Dr. Ali Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Öz, Marmara Üniversitesi
   Dr. Davut İltaş, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Necmettin Maraşlı, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Neşet Arslan, Ankara Üniversitesi
   Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Marmara Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Gerçekçioğlu
   Dr. Nejlet Filiz, Uludağ Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özşenerli, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Yaşar Eren, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Abdülkadir Yıldız, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Zafer Kartal, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Nebi Bozkurt, Marmara Üniversitesi

   Devamı...

   Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, Osmangazi
   Prof. Dr. Davut Yaylalı, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Saraç, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Hasan Ayık, Rize Üniversitesi
   Dr. Aytürk Keleş, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Salih Şimşek, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hasan Kurtaran, GYTE
   Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Yavuz, Rize Üniversitesi
   Doç. Dr. Eşref Taş, Harran Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Nevzat Uyaroğlu, Fatih Üniversitesi
   Doç. Dr. Hamdi Temel, Dicle Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Şevket Alp, YYÜ
   Doç. Dr. Mustafa Değirmenci, Harran Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Metin Yaman, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Polat, Fatih Üniversitesi
   Prof. Dr. Yaşar T. Hondur, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Suna Başak, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Atilla Şimşek, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Selami Özcan
   Prof. Dr. Burhan Aslan, Namık Kemal Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Tahir Kahraman, Eren Üniversitesi
   Prof. Dr. Hazma Aktan, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Şakir Aydoğan, Atatürk Üniversitesi
   Dr. Murat Memiş, Dokuz Eylül Üniversitesi
   Doç. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Naci Çağlar, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Raif Parlakkaya, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Güneş, Dokuz Eylül Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Canatar, İstanbul Üniversitesi
   Prof. Dr. Harun Taşkın, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Gökhan Budak, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Onsekiz Mart
   Doç. Dr. Ahmet Özel
   Prof. Dr. Mustafa Saatçi, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Rüstem Keleş, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Muhammet Atamanalp, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. M. Sinan Başar, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Çetin, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şan, Sakarya
   Doç. Dr. Uğur Yavuz, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Ali Ünal Erdem, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Lütfi Saltabaş, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kutanis, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Süleyman Demirci, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu, İ.T.Ü.
   Doç. Dr. Sait Eren San, GYTE
   Yrd. Doç. Dr. Hasalettin Deligöz, Pamukkale
   Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin, Harran Üniversitesi
   Prof. Dr. M. Kemal Özsay, Gaziosmanpaşa
   Prof. Dr. Zekeriya Altuner, Gaziosmanpaşa
   Doç. Dr. Sinan Marufoğlu, Celal Bayar
   Prof. Dr. Ali Kalender, (E), KTÜ
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Esat Sarıcoğlu, Kırıkkale
   Yrd. Doç. Dr. Haşim Akça, Çukurova Üniversitesi
   Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Necdet Yıldız, Ege Üniversitesi
   Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Ali Ahmetoğlu, KTÜ
   Prof. Dr. Erdoğan Fıratlı, (E), Osmangazi
   Yrd. Doç. Dr. Fatma Açık, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Nimet Kabakuş, Fırat Üniversitesi
   Dr. Ahmet Küçük, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Nafi Yalçın, Maltepe Üniversitesi
   Doç. Dr. M. Macit Kenanoğlu, Fatih Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hakan Erdem, Sabancı Üniversitesi
   Prof. Dr. Alim Yıldız, İTÜ
   Yrd. Doç. Dr. Ali Soylu
   Doç. Dr. Naim Kapucu
   Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Şükrü Özen
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tabak, Rize Üniversitesi
   Doç. Dr. Adnan Aslan
   Prof. Dr. Hüseyin Akan, Ondokuz Mayıs
   Prof. Dr. Beylü Dikeçligil, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Kara, YYÜ
   Dr. Mehmet Çelebi, Celal Bayar Üniversitesi
   Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Ayaz, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yusuf Akçil, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Durmuş Deveci, Cumhuriyet Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Nesime Ceyhan, Gaziosmanpaşa
   Doç. Dr. Bilgehan A. Gökdağ, Kırıkkale Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Birol Soysal, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Durmuş Günay, Kara Elmas Üniversitesi
   Dr. Mehmet O. K. Kapıcıoğlu, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Murat Yüksel
   Prof. Dr. Mustafa Berktaş, YYÜ
   Prof. Dr. Ali Çelik, Osmangazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Adnan Parlak, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. İsmail Özsoy, Fatih Üniversitesi
   Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Muğla Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Neslihan Çelebi, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Kurtsoy, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Duman,Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Ali Rıza Aydın, Ondokuz Mayıs
   Prof. Dr. Mehmet Akbaba
   Prof. Dr. Fikret Çelebi, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Hulusi Kılıç, Dicle Üniversitesi
   Dr. Bilal Çakıcı, Kırıkkale Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Bahri Türen, SDÜ
   Prof. Dr. Turan Koç, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Adnan Çevik, Muğla Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akçil, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Osman Şimşek, Namık Kemal Üniversitesi
   Doç. Dr. İbrahim Tekeoğlu, YYÜ
   Yrd. Doç. Dr. Abdullah Uzun, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kırkpınar, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. A. Kerim Kar, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Hakkı Acun, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Hayrettin Akdeniz, YYÜ
   Prof. Dr. Bahattin Tunç, SDÜ
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çığlı, İnönü Üniversitesi
   Doç. Dr. Necmettin Akdeniz, YYÜ
   Prof. Dr. Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi
   Prof. Dr. Büşra Nur Polat
   Prof. Dr. M. Metin Belviranlı, Selçuk Üniversitesi
   Dr. Abdurrahman Daş, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Hasan Gümüş, Ondokuz Mayıs
   Doç. Dr. Recep Bozlağan, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Bünyamin Şahin, Ondokuz Mayıs
   Prof. Dr. Etem Köklükaya, Sakarya üniversitesi
   Doç. Dr. Yılmaz Can, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Nahit Emanet, Fatih Üniversitesi
   Prof. Dr. A. Turgay Kurultay, İstanbul Üniversitesi
   Prof. Dr. Hüseyin Peker, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Doç. Dr. Nevzat Can, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, Fırat Üniversitesi
   Doç. Dr. Ahmet Kizirgil, Fırat Üniversitesi
   Hüseyin İskender, Balıkesir Üniversitesi
   Prof. Dr. Haluk Kelestimur, Fırat Üniversitesi
   Doç. Dr. Emel Köseoğlu, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Murat Köse, Fatih Üniversitesi
   Doç. Dr. Ahmet Koç, Mustafa Kemal Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, Harran Üniversitesi
   Dr. İhsan Yılmaz
   Prof. Dr. Abdullah Yıldız, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Yunus Çengeloğlu, Selçuk Üniversitesi
   Dr. Doğan Işık
   Doç. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, Rize Üniversitesi
   Dr. Zekeriya Şimşir, Selçuk Üniversitesi
   Dr. İsmail Erper
   Doç. Dr. Hasan Karabulut, Rize Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Yılmaz Koç, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Cahid Baltacı, Marmara Üniversitesi
   Dr. Halil Özcan, Harran Üniversitesi
   Doç. Dr. İsmail Erdoğan, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Erkan Pehlivan, İnönü Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Nimetullah Akın, Onsekiz Mart Üniversitesi
   Prof. Dr. Uğur Arifoğlu, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Turhan Kaçar, Balıkesir Üniversitesi
   Prof. Dr. Kadir Aydın, Çukurova Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Avcı, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Serdar Yücesu, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Mustafa Aydın, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yusuf Karaca , Kocatepe Üniversitesi
   Prof. Dr. Ulvi Avcıata, Yıldız Teknik Üniversitesi
   Dr. Süleyman BERK
   Doç. Dr. Mehmet Tokaç, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr.Bülent Müngen, Fırat Üniversitesi
   Doç. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Murat Pala, 7 Aralık Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Dr. Turan Kayaoğlu
   Prof. Dr. Hasan Türedi, KTÜ
   Yrd. Doç. Dr. Tamer Kahveci
   Prof. Dr. Mehmet Kılınç, Mustafa Kemal Üniversitesi
   Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, YTÜ
   Doç. Dr. Ahmet Tutar, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Kürşat Uzun, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Mehmet Azimli, Dicle Üniversitesi
   Prof. Dr. S. Kemal Sandıkçı, Rize Universitesi
   Dr. Musa Erkaya, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Süleyman Türk, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Hayati Aydın
   Doç. Dr. Abdülkerim Ünalan, Dicle Üniversitesi
   Prof. Dr. Bilal Saklan, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Erdal Ağar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Prof. Dr. T. Ahmet Serel, SDÜ
   Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Demir, Muğla Üniversitesi
   Dr. Erdal Biber
   Prof. Dr. Suat Yıldırım, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Yusuf Yağmur, Dicle Universitesi
   Yrd. Doç. Dr. Kürşat Ayan, Sakarya Üniversitesi
   Dr. Mahmut Gündeşli
   Prof. Dr. Davut Aydüz, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yücel Öksüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Dr. Sıddık Korkmaz, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Fatih Yılmaz, Rize Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hikmet Koyunbakan, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Kara, Fatih Üniversitesi
   Dr. Yusuf Ziya Gürtaş
   Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan, Boğaziçi Universitesi
   Doç. Dr. Selim Kutlu, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. M. Selim Yavuz, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Cabir Terzioğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeşilyurt, YYÜ
   Prof. Dr. Kadir Aydın, Çukurova Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Etem Levent, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. İbrahim Sarıoğlu, İstanbul Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Rifat Atay, Harran Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ersoy
   Prof. Dr. Yusuf Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yusuf Tunçtürk
   Prof. Dr. Durmuş Bozkurt, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. İbrahim Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Aslı Yazıcı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yaşar Bedirhan, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hasan Korkut, Uşak Üniversitesi
   Prof. Dr. Necati Türedi, KTÜ
   Doç. Dr. Ahmet Duran, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Ömer Varol, Muğla Üniversitesi
   Doç. Dr. Vedat Demir, Kocaeli Üniversitesi
   Dr. Osman Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uzman
   Prof. Dr. M. Bekir Selçuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Prof. Dr. Necmettin Çıkılı, Ege Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mümin Küçük, Ege üniversitesi
   Prof. Dr. Haydar Şahinoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Doç. Dr. Cevdet Coşkun, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Abdülcemal Işık, KTÜ
   Doç. Dr. Hamit Akbulut, Atatürk Üniversitesi
   Dr. Serdar Orhan, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kurt, Karabük Üniversitesi
   Doç. Dr. Erkan Oktay, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Kuruşcu
   Doç. Dr. Alaattin Kızıltan, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Bülent Özdalyan, Karabük Üniversitesi
   Doç. Dr. Durmuş Deveci, Cumhuriyet Üniversitesi
   Dr. İsmail Ekici
   Doç. Dr. Mustafa Baloglu, Gaziosmanpasa Universitesi
   Dr. Ersel Obuz, Celal Bayar Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bulgurcu, Balıkesir Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Alaittin Hastaoglu, GYTE
   Yrd. Doç. Dr. Yusuf Usta, Gazi Universitesi
   Yrd. Doç. Dr. Erdal Bekiroğlu, Abant İzzet Baysal
   Prof. Dr. Nevzat Tarhan
   Yrd. Doç. Dr. İzzettin Ulusoy, Mustafa Kemal Üniversitesi
   Prof. Dr. Ahmet Afyon, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Savaş Genç, Fatih Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Noyan, Celal Bayar Üniversitesi
   Prof. Dr. Yunus Apaydın, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. İrfan Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yüksel Yılmaz, Kırıkkale Üniversitesi
   Dr. Salih Çift, Uludağ Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Erol Eroğlu, Harran Üniversitesi
   Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Sedat Yazıcı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğu, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Murat Görgülü, Çukurova Üniversitesi
   Doç. Dr. Mahmut Arslan, Gazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sandalcı, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Ergin Kısakürek, İstanbul Üniversitesi
   Doç. Dr. Şaban Sağlık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Şahin Köktürk
   Prof. Dr. Ahmet Demirok, YYÜ
   Prof. Dr. Nükhet Esen, Boğaziçi Üniversitesi
   Doç. Dr. Şener Demirel, Fırat Üniversitesi
   Dr. Hasan Yavuz,
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Türkboyları, Yeditepe Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aktaş, Ordu Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Erdal Bekiroğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
   Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi
   Dr. Selçuk Özdağ, Muğla Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Veysel Aslantaş, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Kurt, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Bülent Müngen, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Selçuk Halkacı, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Murat Taşdemir, Osmangazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Necdet Subaşı, Muğla Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mesut Erşan, Osmangazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Fettullah Akın, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Recep Gülşen, Dicle Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım,
   Doç. Dr. Yücel Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi
   Dr. Musa Alp, Çukurova Üniversitesi
   Prof. Dr. Ziya Yılmazer, Marmara Üniversitesi
   Dr. Nurgün Kul Parlak
   Prof. Dr. Hasan Gök, Selçuk Üniversitesi
   Dr. Osman Ceyhan, Erciyes Üniversitesi
   Doç. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Emre Pakdemirli
   Doç. Dr. Rahim Acar, Marmara Universitesi
   Dr. Yusuf Ali Tandoğan, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Fuat Boyacıoğlu, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Okan Şirin, Gaziantep Universitesi
   Dr. Ali Köse, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir, (E) Marmara Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kahraman
   Prof. Dr. Adnan Demircan, Harran Üniversitesi
   Dr. Alpaslan Görücü, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Nebi Yılmaz, YYÜ
   Doç. Dr. Murad Aktan, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Fethi Güngör, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Ömer Keleş, Gazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Atakan Kurt, Fatih Üniversitesi
   Prof. Dr. Kadir Pekmez, Hacettepe Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Soysaldı
   Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, Celal Bayar Üniversitesi
   Prof. Dr. M. Adnan Öztürk, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ali Galip Önal, Mustafa Kemal Üniversitesi
   Doç. Dr. Muhammet Yildiz
   Prof. Dr. İsmail Fidan
   Prof. Dr. Osman Doğru, Fırat Üniversitesi
   Dr. Mehmet Çevik, Dokuz Eylül Üniversitesi
   Prof. Dr. Uğur Ünver, Sakarya Üniversitesi
   Dr. Osman Şadi Özkul, (E) Kırıkkale Üniversitesi
   Prof. Dr. Osman Okka, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Orhan Özgöztaşı, Gaziantep Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uyar, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Ayhan Selçuk, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Sadık Cihan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Dr. Birol Gülnar, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Zafer Ulutaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Prof. Dr. Hüseyin Gazi Baş, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Ali Güneş,
   Yrd. Doç. Dr. Vasfi Emre Ömürlü, YTÜ
   Doç. Dr. Abdulah Özkırış, Erciyes Üniveristesi
   Doç. Dr. Mete Çamdereli, Kocaeli Üniversitesi
   Doç. Dr. Mehmet Okka, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Zafer Dülger, Kocaeli Üniversitesi
   Doç. Dr. Erkan Çelebi, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Şaban Şimşek, Maltepe Üniversitesi
   Dr. Murat Sevencan, Beykent Üniversitesi
   Doç. Dr. Halit Canatan, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Osman Elbek, Gaziantep Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Perihan Paksoy Sevencan
   Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Hansu, YYÜ
   Prof. Dr. Hakkı Alma, Sütçü İmam Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Okur, Dokuz Eylül Üniversitesi
   Prof. Dr. Ahmet Kala, İstanbul Üniversitesi
   Prof. Dr. Hüseyin Zengin, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Hasan Rıza Özçalık, Sütçü İmam Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Sabri Çiftçi
   Yrd. Doç. Dr. İhsan Aktaş, SDÜ
   Doç. Dr. Hakan Kırımlı, Bilkent Üniversitesi
   Prof. Dr. Ahmet E. Kideys, ODTÜ
   Doç. Dr. Zeki Parlak, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Salih Aydemir, Harran Üniversitesi
   Prof. Dr. Muzaffer Topçu, Pamukkale Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Süleyman Şahin, Düzce Üniversitesi
   Dr. H. Murat Arabacı, Dumlupınar Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mikail Altan, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Abdülkerim Bahadır, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Kırıkkale Üniversitesi
   Doç. Dr. Çiğdem Nuhoğlu, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Bahattin Adam
   Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz, İstanbul Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Erşan Sever, Harran Üniversitesi
   Doç. Dr. Hilmi Orhan, Ege Üniversitesi
   Prof. Dr. Orhan Kurt Ondokuzmayıs Üniversitesi
   Doç. Dr. Mehmet Cesur, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Ömer Karahan
   Doç. Dr. Osman Karamustafa, KTÜ
   Prof. Dr. Atilla İlhan, Fatih Üniversitesi
   Doç. Dr. Salih Çelebioğlu, Gazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öztürk, Osmangazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Yaşar Nuhoğlu, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Abdülmecit Turut, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Emin Zeki Başkent, KTÜ
   Yrd. Doç. Dr. Adem Eroğlu Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Adnan Cora, KTÜ
   Prof. Dr. İbrahim Işıldak, Ondokuzmayıs Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ergün Gonca, Fatih Üniversitesi
   Prof. Dr. İsmail Çetişli, Pamukkale Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Güllü, Gazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ayhan Demiriz, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Metin Ayışığı, Balıkesir Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hamza Çınar, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Orhan Arslan, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Osman Çetin, Uludağ Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Necmettin Alkan, KTÜ
   Prof. Dr. Selçuk Duman, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Nurettin Birol, Erzincan Üniversitesi
   Prof. Dr. Süleyman Sarıtaş, TOBB Üniversitesi
   Prof. Dr. İsmail Ekmekçi, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Sibel A. Arkonaç, İstanbul Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Onur, TOBB Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan, Boğaziçi Üniversitesi
   Doç. Dr. Hüseyin Önen, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Dr. Muhittin Okumuşlar, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ali Can, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Cavit Arslan, Kafkas Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Fedai İnanır, Rize Üniversitesi
   Doç. Dr. Muzaffer Can, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Nedim Dikmen, Ordu Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mahit Güneş, KSÜ
   Yrd. Doç. Dr. Hakan Sarıbaş, Karaelmas Üniversitesi
   Prof. Dr. Ahmet Yücel, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Abdülkadir Aksoy
   Doç. Dr. Yavuz Köktaş, Rize Üniversitesi
   Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, İstanbul Üniversitesi
   Doç. Dr. Mustafa Sinanoğlu
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karadoğan, Kırıkkale Üniversitesi
   Prof. Dr. Servet Kılıç, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Yaşar Düzenli, Osmangazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Nilgün Kubilay, ODTÜ
   Yrd. Doç. Dr. Aytekin Altıparmak, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. Remzi Gürler, Osmangazi Üniversitesi
   Prof. Dr. H. İbrahim Haliloğlu, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Selahattin Bekmez, Muğla Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. İbrahim Demir, YTÜ
   Yrd. Doç. Dr. Musa Alçı, Ege Üniversitesi
   Dr. Abdülmecit Güldaş, Gazi Üniversitesi
   Doç. Dr. Fatih Karcıoğlu, Atatürk Üniversitesi
   Dr. Beşir Çit, Harran Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi
   Prof. Dr. Osman Çağlayan, Kırıkkale Üniversitesi
   Dr. Selim Sarper Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi
   Doç. Dr. Ergun Erçelebi, Gaziantep Üniversitesi
   Prof. Dr. Sabri Gökmen, Gaziosmanpaşa
   Prof. Dr. Nihat Tosun
   Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Mustafa Ağırman, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Alaaddin Başar, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. İbrahim Bayraktar, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Fahri Bayıroğlu, YYÜ
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Topal, Osmangazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Şükrü Yıldız, Erzincan Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Alaaddin Yüksel, KSÜ
   Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Bekir Doğan, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Tuncer Asunakutlu, Muğla Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Basri Barut, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Recep Tarı, Kocaeli Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Erdal Baykan
   Prof. Dr. Fikret Akınerdem, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. M. Hanefi Palabıyık, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Abdullah Keskin, Kocatepe Üniversitesi
   Prof. Dr. Bedrettin Çetiner, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Bayram Coşkun, Muğla Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çalışır, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz, Uludağ Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Sebahettin Şevgin, YYÜ
   Doç. Dr. Murat Uzam, Niğde Üniversitesi
   Doç. Dr. Bülent Özdemir, Balıkesir Üniversitesi
   Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet İnan, Dicle Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yüksel Özbay, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. İbrahim Güngör, SDÜ
   Dr. Resul Sevinç, Rize Üniversitesi
   Prof. Dr. Hayrettin Karaman, (E) Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Hasan Vergil, Karaelmas Üniversitesi
   Prof. Dr. Zeki Yıldırım, Fatih Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Zeynep Uysal, Boğaziçi Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Usta, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Recep Öztürk, İstanbul Üniversitesi
   Doç. Dr. Azzem Özkan, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. İsmail Kayar, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Sultan A. Çelik, YTÜ
   Prof. Dr. Himmet Uç, Dicle Üniversitesi
   Doç. Dr. Canan Özdemir, Celal Bayar Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ali Özdemir, Celal Bayar Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Salih Çelik, YTÜ
   Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
   M. Nedim Ağaçkesen, Harran Üniversitesi
   Dr. İlyas Yavuz, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Hüseyin Esen, Dokuz Eylül Üniversitesi
   Prof. Dr. Hacı Duran, Adıyaman Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Alaaddin Yüksel, Sütçü İmam Üniversitesi
   Prof. Dr. M. Sıddık Ülgen, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit Mutaf, Balıkesir Üniversitesi
   Doç. Dr. Zahir Kızmaz, Fırat Üniversitesi
   Dr. Murat Yılmaz
   Dr. Hasan Uğur, Fatih Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Sinan Güner, Artvin Çoruh Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Besim F. Dellaloğlu, Galatasaray Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Kemal Çomaklı, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Şafak Narbay, Erzincan Üniversitesi
   Doç. Dr. Zekeriya Akman, SDÜ
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karakan, Atatürk Üniversitesi
   Dr. Halil Nohutçu, Celal Bayar Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özcan, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Yunus Ömer Boyacı, SDÜ
   Yrd. Doç. Dr. Ali Çipiloğlu, Celal Bayar Üniversitesi
   Doç. Dr. M. Halil Öztürk, KTÜ
   Prof. Dr. Hasan Özçelik, SDÜ
   Doç. Dr. İbrahim Gezer, İnönü Üniversitesi
   Doç. Dr. İbrahim Türkoğlu, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Necdet Aral, YTÜ
   Doç. Dr. İbrahim Çapak, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Faris Kaya, YTÜ
   Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Abdullah Alperen, Çukurova Üniversitesi
   Doç. Dr. Kadir Yıldız, Aksaray Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. İhsan Timuçin Dolapçı, Nevşehir Üniversitesi
   Prof. Dr. Abdullah Köse, Balıkesir Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Sayın, İstanbul Üniversitesi
   Doç. Dr. Kenan Kara
   Doç. Dr. Ramis Çolak, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Nazmi Zengin, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. M. Baki Karamış, Erciyes Üniversitesi
   Prof. Dr. İlhan Kutluer, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Abdullah Çoban, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hakkı Odabaş, Uşak Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Hakan Olgun, İstanbul Üniversitesi
   Doç. Dr. İrfan Şencan
   Yrd. Doç. Dr. Nurettin Bilgen, Pamukkale Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ekrem Dündar, Balıkesir Üniversitesi
   Prof. Dr. İsmail Hakkı Atçeken, Selçuk Üniversitesi
   Dr. Bedrettin Uluat
   Prof. Dr. Ali Berktay, Selçuk Üniversitesi
   Dr. Halil Tosun, Celal Bayar Üniversitesi
   Prof. Dr. Cevdet Küçük, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. İsmail Erünsal, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Ali Akyıldız, Marmara Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Fatih Üniversitesi
   Doç. Dr. Mehmet Top, YYÜ
   Yrd. Doç. Dr. Osman Aytekin, YYÜ
   Prof. Dr. Namık Kemal Öztürk, Muğla Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Salim Şahin, Celal Bayar Üniversitesi
   Prof. Dr. İdris Oğurlu, SDÜ
   Prof. Dr. Cevdet Nergiz, Celal Bayar Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yasin Soylu, Ağrı Dağı Üniversitesi
   Dr. Erdal Eren, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Prof. Dr. Oğuz Doğan, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Harun Çoban, Celal Bayar Üniversitesi
   Dr. Hasan Oktay
   Prof. Dr. Remzi Varol, SDÜ
   Prof. Dr. H. Ahmet Kırkkılıç, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. Mesut Erdal, Dicle Üniversitesi
   Doç. Dr. Yener Öztürk, Dicle Üniversitesi
   Dr. Ahmet Velioğlu
   Prof. Dr. İzzet Gümüş, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Necati Yıldız, Atatürk Üniversitesi
   Doç. Dr. H. İbrahim Haliloğlu, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Mustafa Sünbül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Basri Barut
   Prof. Dr. Sebahattin Bayram, Ankara Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ocak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kurtoğlu, Gazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Bülent Köksal, Fatih Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. İsmet Altınbaşak, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr.Süleyman Adak, Mardin Artuklu Üniversitesi
   Doç. Dr. Seyit Aydın, Kastamonu Üniversitesi
   Prof. Dr. Ayhan Aktar, İstanbul Bilgi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr.Salih Aydemir, Harran Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Erkal, Marmara Üniversitesi
   Doç. Dr. Mehmet Zeki İşcan, Atatürk Üniversitesi
   Prof. Dr. Yusuf Yağmur, Dicle Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Üniversitesi
   Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Üniversitesi
   Prof. Dr. Mehmet Arslan, Balıkesir Üniversitesi
   Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Erciyes Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci, YYÜ
   Prof. Dr. Murat Çizakca
   Prof. Dr. Tuncay Özgünen, Çukurova Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Güllü, Gazi Üniversitesi
   Prof. Dr. Ertuğrul Baltacıoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr.Nedim Dikmen, Ordu Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Süleyman Doğan, Fatih Üniversitesi
   Prof. Dr. Muammer Elmas, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ayhan Yıldırım, Atatürk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. İsmet Altıntaş, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ocak, Aban İzzet Baysal
   Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akkuş, Sakarya Üniversitesi
   Dr. H. Ali Yurtsever
   Doç. Dr. Muhammet Erat, Onsekizmart Üniversitesi
   Dr. İbrahim Yaşar
   Dr. Hüseyin Coşkun
   Yrd. Doç. Dr. Hilmi Demir, Bilkent Üniversitesi
   Doç. Dr. Fazıl Gökçek, Ege Üniversitesi
   Prof. Dr. Servet Armağan, İstanbul Üniversitesi
   Doç. Dr. Hikmet Akdemir, Harran Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Demirak, Muğla Üniversitesi
   Dr. Nurettin Gemici, İstanbul Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Tevfik Koşar
   Dr. Reşit Haylamaz
   Doç. Dr. Arif Bilgin, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Orhan Uzun, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Dr. Faruk Vural
   Doç. Dr. Ali Şen
   Dr. Hasan Yenibaş
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Altun, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Metin Topçuoğlu
   Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
   Prof. Dr. Musa Duman, İstanbul Üniversitesi
   Doç. Dr. Sebahattin Albayrak, SDÜ
   Prof. Dr. Namık Delibaş, SDÜ
   Dr. Ertan Özensel, Selçuk Üniversitesi
   Prof. Dr. Musa Taşdelen, Sakarya Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Muhammet Erat, 18 Mart Üniversitesi
   Prof. Dr. Halit Elyas, Fırat Üniversitesi
   Doç. Dr. Mehmet Çitil, Kafkas Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karapehlivan, Kafkas Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlyas Bayındır, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mesut Şahin
   Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu, İstanbul Üniversitesi
   Prof. Dr. Güngör Bal, Gazi Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özcan
   Doç. Dr. Ahmet Cansız, Fırat Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi
   Doç. Dr. Metin Topçuoğlu, SDÜ
   Doç. Dr. Yusuf Turan, Balıkesir Üniversitesi
   Doç. Dr. Abdurrahman Işıkdoğan, Dicle Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yahya Altun, Abant İzzet Baysal
   Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu, Ankara Üniversitesi
   Doç. Dr. Mualla Kavuncu
   Dr. İzzet Akça
   Dr. Salim Aydüz
   Prof. Dr. Salim Cöhce, İnönü Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koç, Fatih Üniversitesi
   Doç. Dr. Kazım Kanat, İnönü Üniversitesi
   Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, SDÜ
   Prof. Dr. Ahmet Bolat, Fatih Üniversitesi
   Prof. Dr. Süleyman Kaplan
   Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karaman, Sakarya Üniversitesi
   Doç. Dr. Fazlı Gökçek, Ege Üniversitesi
   Dr. Nesip Aktan, AKÜ
   Yrd. Doç. Dr. Bekir Türkmen, Kastamonu Üniversitesi
   Doç. Dr. Mehmet H. Keleştemur, Fırat Üniversitesi
   Prof. Dr. Akın İşcan, Harran Üniversitesi
   Prof. Dr. A. Ümit Erdemli, İnönü Üniversitesi
   Prof. Dr. Tahir Balevi, Selçuk Üniversitesi
   Doç. Dr. İsmail Maraş, Celal Bayar Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Yüksel Soykan, Karaelmas Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. İbrahim Korkmaz, Düzce Üniversitesi
   Dr. Pınar Tekin
   Yrd. Doç. Dr. Nuh Aydın
   Prof. Dr. Mustafa Altundağ, Marmara Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erden, YTÜ
   Dr. Özgen Kelek
   Dr. Necmi Mutlu
   Doç. Dr. Aydoğan Savran
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ağır, Gaziantep Üniversitesi
   Doç. Dr. Rıza Erdem, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Aydın Güzeloğlu, Selçuk Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. Zeynep K. Uslu, İstanbul Aydın Üniversitesi
   Doç. Dr. Hakan Boyacı, Celal Bayar Üniversitesi
   Doç. Dr. Recai Peçen
   Prof. Dr. Davut Dursun, Sakarya Üniversitesi
   Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Dicle Üniversitesi
   Yrd. Doç. Dr. İshak Bildirici, YYÜ

   Ne çok gerici(!),yobaz(!),antilaik(!),cumhuriyet düşmanı(!),imam (!)bilimadamımız varmış !!!!!!
   Acırım bu imzayı atanlara ve atacaklara,isimlerinin önündeki ünvanlara yukarıda saydığım ünvanlar eklenecek.Halbuki zorunuz ne be kardeşim.Kap bayrağını atla dışarı,cumhuriyet,laiklik elden gidiyor diye nağaralar at,hatta işi İzmirdeki yürüyüşçüler gibi bıraz daha abartıp çarşafları,türbanları yak; gör o zaman senden "Laik" ,senden "Cumhuriyetçi",senden "demokrat" oluyormu.Memleketimden insan manzaraları işte :)
   Bu listede adı olan AtillaYayla hani şu Atatürk için; "Kemalizm ilerlemeden çok gerilemeye tekabül eder. Kemalizm medeniyeti çözücü bir süreçtir. AB sürecinde artık bizlere ’Neden her yerde bu adamın (Atatürk) heykelleri, fotoğrafları var?’ diye soracaklar. Üstünü örtemezsiniz. Bu mutlaka tartışılacaktır." diyen ve bu sözleri , sebebiylşe bir süre görevinden alınan, geçtiğimiz gün de 1 yıllık hapis cezası onanan ama aynı suçu bir daha işlemeyeceği kanaati hasıl olduğu için ertelenen 2. Cumhuriyetçi liberal Profumuz değil mi?

   Listeyi incelesek kim bilir daha neler çıkacak.

   Bu ülkede çok şey değişti ama, İdeolojisi ne olursa olsun Sevr'in avukatlığına soyunacak kadar gaflet içinde aydınlarımız hiç değişmedi.
   Hala tanımamışlar / Hemşin'deki BİZ'leri / Hemşin temizleleyecek / İçindeki TİZ'leri...
   Şakir abi ,

   Yasaklardan yanamısınızki yasakların kalkması için bildiri yayınlayan öğretim görevlilerini "Sevr'in avukatlığı" ile suçladınız. Üniversitelerde başörtüsü yasağının kalkmasını istemekle Sevr'in avukatlığının ne ilgisi var anlayamadım açıkçası. Atilla Yayla yüzünden bütün öğretim görevlililerini suçlamışsınız.

   Eski Cumhurbaşkanımız Sayın Sezer'in itina! ile atadığı Rektörler daha iyi bilir, bildiriyi, manifestoyo, "sivil muhtırayı" ancak onlar yayınlar mı diyorsunuz.?

   Bu yazınıza şaşırdım açıkçası. Zira, Üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağını savunmuyorsunuz diye biliyordum. Sıırf başörtüsü yüzünden insanların Yüksek öğretim haklarının engellenmesini isteyebilecek kadar "gerici" olmadığınızı düşünüyorum. Başörtüsü yüzünden eğitim hakkının engellenmesini istemek gericiliktir bana göre. Hemde en yobzından..

   Çeneye düğüm… Atilla Yayla

   Dünkü gazetelerin ( bir kaç gün önceki) birinci sayfasında iki haber dikkatimi çekti:
   Başörtüsü sorununun çözümünde bulunan formül ve Prof. Dr. Atilla Yayla’ya bir panelde yaptığı konuşmadan dolayı verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası.
   Birçoğunun manşeti AK Parti ve MHP’nin başörtülülerin üniversiteye gidebilmesi için buldukları çözüme ayrılmıştı.
   Başlıklar aşağı yukarı aynıydı:
   “çene altı formülü.” (Sabah)
   “GATA formülü.” (Hürriyet)
   “çene altından bağlayan girer.” (Milliyet)
   Vesaire…
   Hani, başörtüsü konusunda konuşacağı zaman sözüne “Benim anneannem de başını örterdi. Anadolu kadını türban bağlamaz, sıkmabaş değildir. çenesinin altından düğüm atar” türünden laflarla girenler var ya; belli ki onlara da makul gelebilecek doğrultuda bir çözüm dolaşıyor ortalıkta.
   (Şunu baştan ifade edelim. Başörtüsü probleminin hangi yolla olursa olsun, çözümü yönünde atılacak her adım, olumludur ve desteklenmelidir. Ancak bu yaklaşımımız, estirilen hava üzerinde birkaç söz söylemeye engel değildir.)
   Normal şartları haiz bir ülkede, genç kızların başını ne şekilde bağlayacağı bir devlet işi olabilir mi?
   Kadınlar, ayna karşısında uzun uzun kalarak ve kadınca bir özenle giysilerini seçerler.
   Bir devlet kadınla onun aynası arasına girer mi?
   Tabloyu gözünüzün önüne getirin:
   Bir genç kız ayna karşısında başını bağlayacak; o anda devlet bir fısıltı halinde müdahale ediyor:
   “Şşt, olmadı. öyle olmaz. Şimdi çöz başını ve yeniden bağla. çene altına düğüm atacaksın kızım, düğüm!”
   Hayali düşünmemize devam edelim; bir anda ürperen genç kız, endişeyle etrafına bakınıp bu etten ve kemikten bağımsız fısıltı sahibi soyut varlığa “Sen de kimsin? Niye aynamla benim arama giriyorsun?” dese, alacağı cevap şöyle olur herhalde:
   “Ben senin devletinim. Başöğretmeninim.”
   Malum, devlet kavramı genellikle yalın haliyle kullanılmaz.
   çoğu zaman devleti tanımlayan bir sıfat getirilir başa:
   Hukuk devleti… Teknik devlet… Garson devlet… vs.
   Bizdeki “başöğretmen” devlet.
   Biz vatandaşlarını, kendi haline bırakılsa yemeğini üzerine dökecek bir çocuk gibi vehmettiği için her şeyimize karışmayı adeta bir “babalık” görevi sayan taş fırın devlet.
   Böyle olunca, genç kızlara kimi zaman başını örtmeyi hepten yasaklayıp kimi zaman da başını nasıl örteceğini o öğretecek elbet.
   “çenenin altından düğüm atacaksın evladım!”
   Bu haberlerin biraz altında yer alan diğer haber ise, Gazi üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Yayla’nın İzmir’deki bir panelde yaptığı konuşmadan dolayı 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasıydı.
   Yayla, solcu, sosyal demokrat, Marksist vs olmadığı için medyamızda genelde kimse onun aldığı bu mahkumiyetten söz etmiyor.
   Ne AB sürecini hatırlatan var, ne de “Düşünce özgürlüğü devlet ve toplum açısından genel geçer düşünceleri savunanlardan ziyade, devleti ve toplumu şoka sokacak, aykırı sayılacak düşüncelerin ifadesi için daha büyük bir ihtiyaçtır” diyen ünlü Handyside kararını.
   Hatta birçok haberin sunuluş biçimine bakıldığında “Oh olsun, cezasını buldu” havası seziliyor.
   Mahkeme 2 yıla kadar çenesini tutması kaydıyla, Yayla’nın cezasını ertelemiş.
   çenesini tutmaz da benzer eleştirileri sürdürürse, katmerli ceza gelecek yani.
   Peki “Niye bu iki haber dikkatini çekti? Bu iki haber arasında nasıl ilişki kurdun ki?” diye sorarsanız; şöyle derim:
   çünkü her iki haberde de ortak bir organ var ve her iki haber de aslında biri olmazsa diğeri de olmayacak bir ortak anlayışı içeriyor da ondan.
   Ortak organ, “çene”.
   Belli ki devletimiz “çene” konusunda çok hassas.
   “çene”yi bağlamayı ve “çene”yi tutmayı istiyor.
   Kimilerine “çenenden bağlamazsan olmaz” diyor, kimilerine de “çeneni tutmazsan olmaz.”
   İki haberi birbirine bağlayan ortak anlayışa gelince;
   Bir devlet, genç kızlarla aynası arasına girip çenenin nasıl bağlanacağına karışmasa, Yayla’ya da ceza vermezdi zaten.
   Daha açık söylersek;
   çenenin nasıl bağlanmasına karışılan ülkelerde, Yayla gibi konuşanlar da cezalandırılır.
   Bu kadar basit.


   M.Emin Kazcı
   VAKİT
   Yazar: saksu Tarih: 30.01.2008 Saat: 01:36

   Yok yok değil de, düşünüyorum. Acaba hangi din anlayışına göre cevap versem...

   Aşağıda örneği verilen din anlayışına göre bir yorum yapacağım ama bu dini bilmiyorum. Belki sen hepimize yardımcı olabilirsin.

   Burada sence Kemalizm adı altında "Balıkesir Hutbesinin" sahibi olan Atatürk'e de bir iftira yok mu?

   ******************
   Yazar Hikmet Çetinkaya’nın, bir internet sitesinde çıkan aşağıdaki satırları dikkatle okunacak olursa yukarıdaki sorunun cevabı biraz olsun anlaşılabilir. Çetinkaya diyor ki:

   “Türkiye’de devletin hâkim sistemi iki şeyi aradı durdu. Mümkünse İslâm’ı değiştirmek, ona gücü yetmezse Müslümanların din anlayışını değiştirmek. Kemalizmin en önemli özelliklerinden biri dinde reformu amaçlaması idi. Bunda muvaffak olunamadı çünkü İslâm’ın kitaba bağlı karakterleri böyle bir reformasyona ve deformasyona izin vermiyordu. Bu, Müslümanlara da kabul ettirilemedi. Ağır baskı dönemleri yaşandı Türkiye’de ama dinde reform kabul görmedi.”

   1936’da basılan “KAMALİZM: C.H.Partisi Programının İzahı” adlı kitabında Edirne Saylavı (milletvekili) Şeref Aykut bakınız Kemalizmi nasıl tarif ediyor:

   “Kamalizm, bir dindir ki onun en büyük ve ana sıfatlarından birisi de devrimci olmasıdır. (.....) Bu sebepledir ki onu (gençliği) Kamalizm dininin hiç şaşmayan, şaşırmayan orunçlu ve coşkun tapkanı yapmak, ona bu kudsal, ulusal ve kurtarıcı dini olanca derinliği ve inceliği ile oydamlamak ister... ta ki, Kamalizm dinine inanı artsın. İşte disiplin altında gençlik böyle olacaktır. Parti bunu amaçlamış, hazırlamıştır.”
   (Adı geçen kitap, Muallim Ahmet Halil Kitap Evi, İstanbul)

   Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe SÖZLÜK’te din hanesinde “KEMALİZM TÜRKÜN DİNİDİR” cümlesi yer almaktadır. (Cumhuriyet Basımevi, İstanbul, 1944)


   Şakir abi;
   En son mesajınla yine bu başlık altında bulunan yukarıya aldığım mesajını birlikte okuyamadım !!!
   Yardımcı olur musun ?!
   Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

   hemsinliyiz.biz/thread.php?thr…5&hilight=VAKIFLAR+YASASI

   Bu konu gözünüzden kaçtı galiba.

   Lozan'ın 35-50 maddelerini kendi elimizle kaldırılarak Sevr şartlarına dönüyoruz. Türban konusunda kopardığınız kıyameti bu konuda göstermedikten sonra bu konudaki sorularınıza cevap vermiyorum.

   Zira bu yasaya evet diyen zihniyet ile Attila Yayla zihniyeti aynı zihniyettir.
   Dahası konu ne olursa olsun Lozan'a karşı Sevr'i savunan 2. cumhuriyetçiler ile aynı platformu paylaşmaktan utanıyorum. Tıpkı Tandoğan yürüyüşünde kürsüdekiler karşı olduğum gibi.
   Hala tanımamışlar / Hemşin'deki BİZ'leri / Hemşin temizleleyecek / İçindeki TİZ'leri...
   Üniversitelere özgürlük masonları çok üzmüş
   Gazetelere ilan veren masonların alt kolu Lionslar, başörtülü öğrencilerin üniversitelere serbestçe girmelerini sağlayacak yasal düzenleme ile ilgili gelişmeleri üzüntüyle izlediklerini ifade ettiler.


   ALİ EYVAZ ANKARA
   AK Parti ile MHP'nin başörtüsü yasağını üniversitelerde kaldırmaya yönelik yasal düzenleme yapma girişimine karşı çıkan guruplar arasına Masonların alt kolu Lionslar da katıldı. Bazı gazetelere ilan veren Lionslar, öğrencilerin başörtüsüyle serbestçe üniverseteler girmelerine imkan sağlayacak düzenlemeleri üzüntüyle karşıladıklarını ifade ettiler. Türkiye Lions Kulüpleri Federasyonu imzasıyla yayımlanan ilanda, şöyle denildi: “Biz Türk Lionsları bir siyasi simge olarak algıladığımız türbanın üniversitelere serbestçe girmesini sağlamaya yönelik çabaları üzüntü ile izliyoruz. Bu tutumu cumhuriyetimizin kuruluş amaçlarına, temel değerlerine ve özellikle laiklik ilkesine karşı bir hareket olarak değerlendirdiğimizi halkımızla paylaşıyoruz.”
   02.02.2008
   yenisafak.com.tr/politika/?t=02.02.2008&c=2&i=97219
   Türban karşıtları birbirine girdi!   Eskişehir'de başörtüsü karşıtı eyleme beklenenin çok altınta katılım olunca eylemi organize edenler meydanda birbirine girdi. İşte Eskişehir meydanında bugün yaşananlar:

   İlginin az olduğunu ileri süren katılımcılar, ADD il başkanı ve eylemi organize edenlere sert tepki gösterdi. Bunun üzerine, katılımcılar ile eylemi organize edenler arasında sözlü tartışma yaşandı.
   Eskişehir'de başörtüsü karşıtı eylemi yapıldı. Eskişehir Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin organizesinde bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik grup, öğleden sonra vilayet meydanındaki Atatürk anıtı önünde toplandı. Atatürk ve devrim şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşını ise okumadı.

   Kaynak:Cihan
   Acaba bu arkadaşlarımız İstiklal Marşı'mızı neden okumadılar.Mehmet Akif ERSOY da onlara göre bir parça yobazmıydı.Yoksa Akif'in şu cümlelerimi akıllarına geldi :)
   BACIMIN İFFETİ BATMAKTA REZİLİN GÖZÜNE..
   ACIRIM TÜKRÜĞE BİLLAHİ ! TÜKÜRSEM YÜZÜNE
   "Türban konusundak kıyameti koparan" kimler acaba?

   Ortada bir sorun var ve bu sorun kangren olmak üzere. Birileri birşekilde bu sorunun çözümü için birşeyler yapmaya kalksa bir kesim sizin belirttiğiniz gibi "kıyameti koparıyor" İktidar ve muhalefet partisi ortak bir çözüm! bulmuş ve bu çözüme "Azgın azınlık " bir türlü razı olmuyor. Başörtüsü takanlar bu çözüme! ne kadar razı olur onuda bilemem. Bildiğim şey, ortada bir sorun var va bu sorun çözülmelidir.

   Siz hiç Pkk'nın televizyonu ROJ tv yi seyrettiniz mi? Ben zaman zaman bakıyorum ne yapıyorlar, neler söylüyorlar diye.

   Ne yazıkki Güneydoğu halkının hiçte küçümsemneyecek kesimi bir şekilde devletine küsmüş. PKK sempatizanı yada destekleyicisi olmuş. Bana inanmıyorsanız ROJ tv ye bakın arasıra. İstanbul'da yüzbinkişi toplanıp PKK lehine slogan atıp Apo resimleri asıyor. Bu bile olayın boyutunu görmek isteyenler için yeterlidir.

   Peki nasıl bu duruma gelinmiş ? Devletin yanlış politikalarını birileri! çok iyi değerlendirmiş ve bölge insanını devlete karşı kışkırtmış. Daha öncede belirttiğim gibi hiçte küçümsenmeyecek bir kitle PKK'yı destekler olmuş.

   İşin acı tarafı şudur. İnancı gereği başını örten insanlar üzürinda yapılan baskılar ve yasaklamalar bu kitleyi de devletine küstürmek üzeredir. Sırf bu yüzden bu sorun mutlaka bi şekilde çözülmelidir. İşin insani boyutu, özgürlükler boyutu, eğitim hakkı boyutu hepsi bir yana Ülkenin birliği ve dirliği için bu yapılmalıdır. Çözümün ne olduğunu bilemem. Ama birşekilde mutlaka çözülmesi gerektiği kanısındayım.


   "Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım."

   ".... aynı platformu paylaşmaktan utanıyorum."

   :rolleyes:
   “Kemalizm’e artık aşılması gereken bir tarihi fikirler bütünü olarak bakmalıyız. Kemalizm olduğu sürece Türkiye’nin Avrupa’yla entegrasyonu gerçekleşemez. Kemalist Türkiye’nin vesayet rejimi olarak adlandırılmış olduğunu da hatırlamak lazım.” Prof. Dr. Levent Köker, Gazi Üniversitesi

   Anayasa’nın Atatürkçülük unsuruyla tekçi bir resmi ideolojiye sahip olduğunu savundu, bir yazısında, “Türklük’ün etnik bir çağrışım yapmadığı ve yalnızca vatandaşlığı ifade eden bir terim olduğuna ilişkin söylem, özellikle Kürtler ve gayrimüslim azınlıklar açısından inandırıcılıktan uzaktır” Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Dicle Üniversitesi

   Ünlü spekülatör Soros destekli TESEV’in Almanak 2005 çalışmasına katıldığı için Genelkurmay’dan şiddetle tepki gördü. Bir yazısında “Böylesine geniş bir çerçevede tanımlanan milli güvenlik kavramı, silahlı güçlerin aynı zamanda ideolojik devlet aygıtı olarak işlev görmesini ve aslında milli güvenlikle doğrudan ilgisi olmayan konularda söz sahibi olmasını beraberinde getirmektedir” dedi. Doç. Dr. Zühtü Arslan, Polis Akademisi

   "Asıl sorun Kemalizm'in demokrasiye uygunluğu konusunda." Prof. Dr. İhsan Dağı, ODTÜ

   “Cumhurbaşkanının karısı başörtülü olmaz” ???? Prof. Dr. Ali Nesin, Bilgi Üniversitesi

   ****************
   Ben bu insanlar ile hala aynı platformu paylaşmaktan utanıyorum. :rolleyes:
   ****************

   Listede sırası ile gittim ve google'de kısa bir tarama yaptım. Sonuç beni 5'te 5 haklı çıkarıyor.

   Türban olayının mutlaka çözülmesini burada defalarca yazdım. "Türban bu ülkenin kanayan yarasıdır. Bu kan durdurulmalıdır" dedim.
   Batı'da hiç bir ülke üniversitesinde Türban yasak değildir. Üniversiteler Orta Öğretim kurumu değildir. Üniversiteler verilenleri bilinçli olarak alıp almayacağımıza kendimizin karar vereğeci Öğretim Kurumlarıdır. Öğrencileri de reşit olmuş kişilerdir. Bu sebeple karar sadece öğrencilerin kendilerine aittir.

   Ancakkkkkkkk;
   Tandoğan'da kürsüdekiler ile şu adlarını sıra ile yazdığım 5'te 5 isabetli kişilerin amacaı zannetmek ki sizler ile aynı olsun.
   Geçelim...


   VAKIFLAR YASASINA HALA BİR CEVAP GELMEDİ...
   Hala tanımamışlar / Hemşin'deki BİZ'leri / Hemşin temizleleyecek / İçindeki TİZ'leri...
   İlahi Şakir abi verdiğin örneklere bak.1000 tane isim arasından 3- 5 tane isim bulmuşsun,onlarıda googleden araştırmışsın,bu 3-5 kişi için bu insanlarla aynı plartformda bulunmaktan utanıyorum diyorsun:)
   Ona bakarsan bu plartfomda geçmişte öyle insanlardan bahsedildiki,hatta fotoğrafları bile asıldı,senin demene göre değil utanmak,plartformun yakınına bile yanaşmamamız lazım.
   Sen çok yaşa hemi :D
   Can Kardeş;
   Sırası ile gittim ve ilk 5 isme baktım. Sabaha kadar oturup baksam da sonuç değişmeyecek gibi görünüyor. Ama senin için rasgele 1 isim seçip bir daha bakacağım.
   Google'de değil de Milli Kütüphanenin arşivlerinde mi bakacaktım? Google'daki kaynaklar da genellikle o sözlerin söylendiği günün gazetelerinden alınmıştır.
   Hala tanımamışlar / Hemşin'deki BİZ'leri / Hemşin temizleleyecek / İçindeki TİZ'leri...
   Sıra ile gittim yine.

   "Prof. Dr. Ümit Cizre'ye baktım. O da TESEV'ci çıktı.

   TESEV ne mi?

   Hani şu SOROS Vakfından 6 milyon dolara yakın yardım alan strateji kuruluşu var ya işte o...

   Tesadüftür tesadüf...
   Hala tanımamışlar / Hemşin'deki BİZ'leri / Hemşin temizleleyecek / İçindeki TİZ'leri...
   Googleye Atatürk yaz,Atatürk ümüzün aleyhindede yazılar bulursun Şakir abi.Googlede baktığın bir yazıyla bir kişi hakkında hemen damgayı vurabiliyormusun.Hem konumuzda bu değil.Elbetteki 1000 kişi içinden bozuk geçmişli insanlar olur.Hatta şöyle yapalım ne dersin Sen buraya 1000 kişi değilde çok güvendiğin 100 isim yaz,ben googleden onlarla ilgili olumsuz haberleri çıkartayım.
   Neyse konu dağılmasın.Demokratik bir ülke olduğumuzu iddia ediyorsak,eğitimde fırsat eşitliği var diyorsak,özgürlükten,eşitlikten,haktan,adaletten yanaysak bir mağduriyetin olduğunu kabul etmeliyiz.Bunun çözümü için uğraşmalıyız diyorum.