Seçme Gazeller

   Seçme Gazeller

   ZEYNEP HATUN
   ------------------------------------------------------------------

   Divan şiirinin bilinen ilk kadın şairi. 15. Yüzyılda yaşamış bir kadı kızı ve bir kadı eşi. Çağdaşı olan Mihri Hatun ile aralarında latifeler ve karşılıklı şiir söyleşmeleri var. Divanı, Sultan Mehmet adına düzenlendi. Zeynep Hatun, şiirlerinde, kadının isteklerini, açgözlülük olarak nitelendirir ve döneminin kadınının aşağılık konumundan sıyrılma isteğini anlatır. Zeynep Hatun, bir şair olarak kabul görebilmek için, arzularının “merdane” olmasını ister. Tıpkı alçakgönüllü bir erkek gibi, bilge olmak isteğini vurgular. Yumuşaklık, sevecenlik gibi kadına özgü bazı değerleri, zayıflık ve ruhsal eksiklik diye nitelendirir. Aşık Çelebi, “Mesairus Şuara” adlı kitapta, Zeynep Hatun’un yaşamının son döneminde şiiri bıraktığını, inzivaya çekildiğini anlatır.

   ---------------------------------------------------------------------
   GAZEL

   Keşfet nikabını yeri göğü münevver et
   Bu âlem anasırı firdevs-i enver et

   Depret lebini cüşe getir hacz-i kevseri
   Anber saçını çöz bu cinanı muattar et

   Hattın berat verdi saba yeline dedi
   Tez er Hatay'a Çin'i tamam et müseehhar et

   Yâra yolunda âşk ile derdinden ölenin
   Kim der sana ki hecr ile cânın mükedder et

   Zeynep çü dost zülfü gibi tarümarsın
   Divane olma şiirini divan ü defter et

   Zeyneb ko meyli zinet-i dunyaya zen gibi
   Merdane var Sade-dil ol terk-i ziver it
   Hayat;
   .....Yokluğu var edecek kadar erdemli.
   Yanlızlık;
   ......Dünyaya haykıracak kadar yoksun.
   Sen;
   ......Beni yokluğunla sınayacak kadar acımasız.
   ve ben;
   .....Kendimle kavgalı.......


   Fıtnat Hanım (Trabzonlu, Hazinedarzâde):
   Tanzimat yıllarında yaşadığı halde geleneksel çizgide şiirler yazan ve kendisinden yaklaşık 1,5 asır evvel yaşamış adaşı Zübeyde Fıtnat’la karıştırılmaması için imzasını “Yeni Fıtnat” olarak atan Hazinedarzâde Fıtnat Hanım 1842 yılında Trabzon’da doğmuştur. Dönemin Trabzon valisi Hazinedarzâde Abdullah Paşa’nın kızıdır.
   Dört yaşında iken ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Fıtnat Hanımın eğitimine ailesi tarafından önem verilmiş, çok iyi derecede Farsça öğrenmesi ve tahsiline evliliğinden sonra da devam etmesi sağlanmıştır. Ancak şiir ve edebiyatla uğraşmasından hoşlanmayan bir adamla yaptığı ilk evliliğinde mutlu olamadığı, kaynaklarda adı geçmeyen ilk eşinin, uzun ve güzel olduğu için Fıtnat Hanımın kirpiklerini kestirmeye kaykıştığı bilinmektedir. Kocasının şiir ve edebiyatı men etmesi üzerine hattatlığa yönelen Fıtnat Hanım devrinde, bir güzellik şöhretine de sahiptir. Ahmed Midhat Efendi’nin kuzeni olduğu söylenen Fıtnat Hanım, Hakkı Tarık Us’un derleyerek yayımladığı mektuplara bakılırsa[1] “Hâce-i evvel” ile bir muaşaka da yaşamıştır. Tertip edilmiş fakat basılmamış bir Divan’ı vardır. Divan geleneği içinde eser veren kadın şairlerin en önemlilerinden olup çağdaşı Leylâ (Saz) Hanımla birlikte Tanzimat döneminde dergilerde açık imzası görünen ilk kadın şairlerden biridir. 1911 yılında İstanbul’da ölmüştür.


   Gazel

   Eylesin tesir-i derdin cânâne Allah aşkına
   Girmesin gam hâneme bîgâne Allah aşkına


   Kim bilir dert ehlinin hâlin yine yâri bilir
   Kıl tarrahhum dîde-i giryâne Allah aşkına


   Bezm-i cânânım uzak bi sûziş-i hasret ile
   Gel seninle yanalım pervâne Allah aşkına


   Bî-harâb-âbâd- ı aşkındır unutma rahm edüp
   Fıtnat’ı gel eyleme dîvâne Allah aşkına

   MİHRİ HATUN

   (1460-1506)

   İlk kadın divan şairimiz olan Mihri Hatun 1460 yılında Amasya’da doğmuştur. Asıl adı Mihrinnisa (kadınlığın güneşi) veya Fahrünnisa (kadınlığın övüncü) olarak bilinir.
   Kadı olan babası Yahyazade Mehmet ona “Mihri” mahlasını uygun bulmuştur. Sultan İkinci Bayezid’in Amasya’da Vali olduğu dönemde kentin kültür ve sanat merkezi olduğu bilinmektedir.
   Şehzade Bayezid’in etrafında toplanan değerli alimler, şairler ve diğer sanatkarlar, o devirde bu şehzadenin iyi yetişmesini sağlayan akademik bir ortam oluşturmuşlardı. 2. Bayezid’in üçüncü oğlu Şehzade Ahmed Amasya’da Vali iken ilim ve şiir meclisleri kurmuş ve bu meclislerde Mihri Hatun da bulunmuştu; bu da kendisinin o dönemde saygı duyulan ve takdir edilen bir şair olduğunu gösterir. Mihri Hatun, bilgisi, güzelliği ve sanatı ile çevresindeki insanlar tarafından çok sevilen bir kişi olmuştur.
   Mihri Hatun’un yazdığı birçok şiiri zamanın ünlü şairlerinden Necati’ye naziredir. Bu şiirlerdeki amaç kendisinin şair Necati’ye yetiştiğini göstermekti. Bir dönemde Müeyyedzade Abdurrahman Çelebi’ye karşı bir aşk beslediği bilinen Mihri Hatun, daha sonra Şehzade Ahmed’in veziri Sinan Paşa’nın oğlu İskender Çelebi’ye yazdığı sanılan şiirleri ile tek taraflı bu hisleri açığa çıkartmıştır.
   Hiç evlenmemiş ve 1506 yılında vefat etmiştir. Mihri Hatun’un bir yazma Divan’ı İstanbul Üniversitesi kütüphanesindedir. Bu divanın ayrıca Fatih Millet Kütüphanesinde ve Ayasofya Kütüphanesinde bir nüshası vardır.


   Gazel

   Ben umardım ki seni yâr-ı vefâ-dâr olasın
   Ne bileydim ki seni böyle cefâ-kâr olasın


   Hele sen kaaide-î cevrde eksik komadın
   Dostluk hakkı ise ancağ ola var olasın


   Reh-i âşkında neler çektüğüm ey dost benim
   Bilesin bir gün ola aşka giriftâr olasın


   Sözüme uymadın ey asılası dil dilerim
   Ser-i zülfüne anın âhiri ber-dâr olasın


   Sen ki cân gül-şeninin bi gül-i nev-restesisin
   Ne revâdır bu ki her hâr ü hasa yâr olasın


   Beni âzâde iken aşka giriftâr itdin
   Göreyim sen de benim gibi giriftâr olasın


   Bed-duâ etmezem ammâ ki Huda’dan dilerim
   Bir senin gibi cefâ-kâra hevâ-dâr olasın


   Şimdi bir hâldeyüz kim ilenen düşmanına
   Der ki Mihrî gibi sen dahi siyeh-kâr olasın   ANİ HATUN
   --------------------------------------------------------------------------------
   Doğum tarihi bilinmiyor. 1710'da Yenişehir-Fener'de yaşamını yitirdi. Asıl ismi Fatma. Kültürlü bir ailenin kızı olarak İstanbul’da doğdu. Akıllı, bilgili ve eğitimli olan Ani Hatun, “Hace-i Zenan (Kadınların Hocası)” lâkabıyla anılmıştır. Arapça öğrendi, doğu ve Batı edebiyatlarıyla ilgili çalışmalar yaptı. Bir divanı olduğu sanılıyor ama bulunamadı. Usta bir hattat olarak da ün yaptı. Bazı metinlerde hattatlığının şairliğinden bile üstün olduğu belirtilir.


   GAZEL
   Feramuş itti hayli dem beni yad itmeden kaldı
   Benim çok sevdigim mahzunu dilşad itmeden kaldı

   Nola t'amirine kasd itmese şah-ı cihan banım
   Bilür kim hatır-ı viranım abad itmeden kaldı

   Kalupdur bahr-i gamda fülk-i dil yok sahil-i maksud
   Hayıflar rüzgarim bana imdad itmeden kaldı

   Düşelden ran-ı aşk-ı yare zar ü natüvandır dil
   Ser-i kuyinde halim yare feryad itmeden kaldı

   Niçün derpey olur Ani ki hal-i Kays'ı bilmez mi
   O biçare yetürdi kendin irşad itmeden kaldı
   __________________
   Hayat;
   .....Yokluğu var edecek kadar erdemli.
   Yanlızlık;
   ......Dünyaya haykıracak kadar yoksun.
   Sen;
   ......Beni yokluğunla sınayacak kadar acımasız.
   ve ben;
   .....Kendimle kavgalı.......