Duyuru Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması(Serender-Nalya-Değirmen)

   Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması(Serender-Nalya-Değirmen)

   Nayla yada serender denilen ve mısır ambarı olarak kullanılan küçük yapılar eski evlerin vazgeçilmez komşularıydılar. Her evin yanında görülen küçük, zarif, ahşap yapılar, eski mimarinin en güzel mümessilleri ve süsleme bölümleri ile, en güzel ağaç oyma eserleri idiler.

   Başta Rize olmak üzere Artvin, Trabzon ve Giresun'da da evlerin yanıbaşında yer alan ve kültürün bir parçası olan naylalar, sadece Doğu Karadeniz'le de sınırlı değildir. Batı Karadeniz'de, mesela Kastamonu'da da nayla yahut serender kültürü mevcuttur. Kastamonu Turizm İl Müdürlüğünün hazırladığı 2002 tarihli Turizm Broşüründen alınan resim, nayla (serender) yapısının ana hatları ile benzer olduğunu göstermektedir.

   Serenderlerin mimari güzelliklerini ve zarafetlerini bir tarafa bırakarak işlevlerine bakalım. Esas maksat, o dönemin ekmek hammaddesi olan mısırı kurutmak ve saklamaktı. Mısırdan başka ceviz ,fındık, hurma ve fasulye de naylalarda kurutulurdu. Bunların çürümeden kuruyabilmesi için naylalar karşıdan karşıya rüzgâr geçecek şekilde yapılmışlardır. Ahşaptan kafes biçiminde delikli olarak yapılan naylanın bir veya iki çeperi içeriye devamlı hava girmesine sebep olur ve kurutma işlemini yerine getirir.

   Dört direk üzerine kurulan naylanın altı tamamen boştur. Dört adet direk üzerinde birer yuvarlak ağaç tekerlek bulunur ve onların üzerine de nayla yerleştirilmiştir. Bu ağaç tekerleklerin sebebi naylaya fare ve diğer zararlıların çıkmasını engellemek içindir. Yine aynı sebeple sabit bir merdivenleri de yoktur. Naylaya çıkılacağı zaman portatif merdiven getirilerek, naylanın merdiven dayamak için özel olarak bırakılan çıkıntısına dayandırılır ve öylece yukarıya çıkılır.

   Kurutulacak olan mısır ve diğer yiyecekler naylanın pencerelerindeki yatay ağaç kollara asılır ve kuruduktan sonra naylanın içerisine alınarak orada muhafaza edilir.

   Görüldüğü gibi, önemli bir işlev gören ve özel bir mimariye sahip olan naylalar, bütün Karadeniz illerimizde yaşayan ortak Türk kültürünün bir örneğini oluşturmaktadırlar.

   Ali Rıza SAKLI
   Resimler
   • Nayla1.jpg

    13.26 kB, 351×261, 3,894 defa görüntülendi
   Nalya yada Serender yani tahıl ambarı. Eskiden ne buzdoladı vardı, ne derin dondurucu, nede çeşit çeşit ambalaj ve saklama malzemeleri. Onun için her çeşit tahıl, kuru bakliyat ve diğer yiyecek maddelerini özellikle sincap ve fare gibi hayvanlardan korumak için gürcüce Nalya diye isimlendirdiğimiz, karadenizde Serender diye adlandırılan bu tahıl ambarları inşaa edilir, günün şartlarına göre tedbirler alınırdı. Bu yapılar genellikle evlerden, hayvan ağıl ve ahırlarından, ayrıca ağaçlardan uzak inşaa edilirdi. Diğer yapılardan ve ağaçlardan uzak olmasının sebebi, bu yapılara tırmanan sincan, fare, yılan gibi zararlıların buradan ambara atlamalarına engel olmak, saklanan gıda maddelerine ulaşması engellemekti. Çocuk aklımla bir türlü çözemediğim, yapıyı yerden yükselten ayakların her birinin üstünde kirişlerle araya sıkışmış gibi duran kenarları aşağıya dönük genelde saç bazen de resimdeki gibi ahşap dairesel parçalardı. Sonra anladım ki bunlar ahşap ayaklardan rahatlıkla tırmanan zararlıların üst kısma ulaşmasını engellemek için özellikle konuyordu. Bu direkler aşağıda da genellikle taşdan yapılmış temeller üzerine otururdu. Üst kata çıkmak içinde genellikle seyyar merdivenlerden faydalanılır, merdivenin işi bitince asla dayalı bırakılmazdı. Resimde ise buna farklı bir çözüm bulunduğunu görüyoruz: Katlanır merdiven.
   Resimler
   • serender.jpg

    131.84 kB, 2,561×269, 3,516 defa görüntülendi
   YUKARDA ANLATILAN YAPIM AMACLARINDAN EN ÖNEMLISI:TARLA FARELERINE KARSI HUBUBAT VE TOHUMLARIN KORUNMASIDIR.BILINDIGI GIBI BU FARE VEBA HASTALIGI TASIR VE ILK VEBA SALGINI KUZEYDOGU KARADENIZ -KARADENIZ BÖLGESINDE (YAK 1200 YILLAR VE SONRA !500-1600 YILLARINDA) OLUSARAK BÜTÜN AVRUPAYA DENIZ YOLUYLA YAYILMISTIR.

   SERENDERIN BENZERLERINE ITALYA DA SICILYA SARDUNYA ,ISPANYADA KASTILYADA FRANSA BROTANYADA,DENIZE YAKIN YERLERDE RASTLANMAKTADIR VE GEREKCESIDE VEBAYA KARSI KORUNMADIR.ONLAR DAHA COK TAS ÜSRÜNE YAPMISLARDIR.

   SELAMLAR

   Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları

   Dikkat edin kültür varlıklarımıza sahip çıkalım en azından sahip çıkılmış mı çıkılmamış mı bunu da öğreniriz. 40 gün kar yağar bir gün av olur.
   Resimler
   • degirmen-ak_.jpg

    115.52 kB, 450×300, 1,471 defa görüntülendi
   • nalya-hat.jpg

    94.15 kB, 450×302, 1,420 defa görüntülendi
   • serender.jpg

    131.84 kB, 2,561×269, 2,832 defa görüntülendi
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000

   Bİrİncİ BÖlÜm

   11 Haziran 2005 Tarihli Resmi Gazete

   Sayı: 25842

   Kültür ve Turizm Bakanlığından:

   Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik


   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplarının belirlenmesi, bakımı, onarımı, yapı esasları ile yapıya ilişkin proje ve uygulamaların denetim esaslarını düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 — Bu Yönetmelik; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescillenen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplarının belirlenmesi, bakımı, onarımı, yapı esasları ile yapıya ilişkin proje ve uygulamaların denetim esaslarını kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

   Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

   Kanun: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,

   Koruma Yüksek Kurulu: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunu,

   Koruma Bölge Kurulu: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu,

   Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünü,

   İlgili idare: İl özel idaresi, büyükşehir belediyesi ve belediyeyi,

   Koruma, uygulama ve denetim bürosu (KUDEB): İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesindeki koruma, uygulama ve denetim bürolarını,

   Meslek odası: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda adı geçen ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik olarak hazırlanan projelerde müellif olan meslek gruplarının bağlı bulunduğu odaları,

   Taşınmaz kültür varlıkları: Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınmaz varlıkları,

   Tadilat ve tamirat: Yapıların yaşamını sürdürmesini amaçlayan;

   a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21 inci maddesi uyarınca ruhsata tabi olmayan: derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ile mimari öğe olarak ve sanat tarihi açısından özellik arz etmeyen tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yörenin özelliğine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleleri,

   b) (a) bendinde belirtilen müdahaleler sırasında yapıdaki ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesini, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesini,

   Esaslı onarım: Tadilat ve tamirat dışında kalan ve bilimsel esaslara göre hazırlanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine dayalı uygulamaları,

   Uygulama sorumluluğu: Uygulamaların koruma bölge kurulları ve ilgili idareler tarafından onaylanmış restorasyon ya da yeni yapı projelerine uygunluğunun tüm uygulama sürecinde ve alanda izlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesini,

   Onarım ön izin belgesi: Tadilat ve tamiratların içeriğini belirten, uygulamadan önce KUDEB tarafından verilecek belgeyi,

   Onarım uygunluk belgesi: Tadilat ve tamiratların onarım ön izin belgesine uygun tamamlandığına dair ilgili idare tarafından verilecek belgeyi,

   Kullanma izin belgesi: Yapının inşaatı ya da onarımının koruma bölge kurulu kararları doğrultusunda yapıldığının saptanmasından sonra, ilgili idare tarafından verilecek belgeyi

   ifade eder.
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000

   İkİncİ BÖlÜm

   Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplarının Belirlenmesi ve Uygulama Süreci

   Taşınmaz kültür varlıklarının gruplarının belirlenmesi

   Madde 5 — Yapı grupları, koruma bölge kurulunca Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarında belirtilen kriterler doğrultusunda belirlenir.

   Koruma bölge kurulu re’sen veya maliklerinin müracaat tarihinden itibaren üç ay içinde gruplandırmayı yapar. Gruplandırılan taşınmaz kültür varlıkları, tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir. Gruplandırılma yapılmadıkça, onarım ve yapı esasları belirlenmez.

   Taşınmaz kültür varlıklarının yapı esasları ve denetimine ilişkin ilkeler

   Madde 6 — Taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım ve yapı esasları ile proje uygulamaları Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ve koruma bölge kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda yürütülür.

   Yıkılma tehlikesi bulunan yapılar

   Madde 7 — Yıkılacak şekilde tehlike yaratan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları belediyeler veya il özel idaresinin talebi üzerine valilikler tarafından boşaltılır. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra konu koruma bölge kuruluna iletilerek alınacak karara göre işlem yapılır.

   Tadilat ve tamirat

   Madde 8 — Taşınmaz kültür varlıklarının tadilat ve tamiratlarına ilişkin uygulamalarda aşağıdaki hususlar geçerlidir.

   Tadilat ve tamiratlar özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde KUDEB kurulmuş idarelerin, ilgili idarelerin bünyesinde KUDEB bulunmaması halinde ise koruma bölge kurulunun izin ve denetiminde 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre gerçekleştirilir.

   Taşınmaz kültür varlıklarında esaslı onarım

   Madde 9 — Esaslı onarımlarda, tescilli yapı için hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve diğer belgeler koruma bölge kuruluna sunulur. Koruma bölge kurulunun onayladığı proje ve koşullarda uygulama gerçekleştirilir. Uygulamalara ilişkin denetleme; Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre yapılır.

   Yapıların fen ve sağlık şartlarına uygunluğu

   Madde 10 — İlgili idareler; taşınmaz kültür varlığı parselinde ek veya eklenti suretiyle yapılacak yapılar, sit alanı veya koruma alanı içinde yeni inşa edilecek yapılar ve taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonu ile ilgili olarak koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış projelerde değişiklik yapamazlar. Ancak, inşa edilecek yapının fen ve sağlık şartlarının mevzuata uygunluğunu kontrol ederler.

   Koruma bölge kurulunca değerlendirilmesi gerekli projeler, öncelikle ilgili imar yönetmeliğine uygunluğu açısından ilgili idarece incelenerek görüşleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir.

   Sit alanı içinde veya korunma alanında kalan ve parsel ölçeğinde olup koruma bölge kurulunca onaylı projesiyle yapılaşma izni alan uygulamaların denetimi; Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilir. Uygulama sonucu belgeler ile birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilir.

   İlgili idareler, yapıların fen ve sağlık şartlarına uygun tasarlanmadığını ya da hazırlanan restorasyon projelerinde sağlık şartlarına uygun olmayan hususlar bulunduğunu belirlediğinde, gerekli düzeltmelerin yapılması için gerekçeli kararını proje müellifine bildirir ve gerekli düzeltmeleri yapması istenir. İstenen değişiklikler taşınmaz kültür varlıklarının koruma bölge kurullarınca onaylı restorasyon projelerinde değişiklik gerektiriyorsa, proje müellifince gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar koruma bölge kurulu onayı alınır.

   Parsellerin ayrıştırılması ve birleştirilmesi

   Madde 11 — Koruma bölge kurulu, taşınmaz kültür varlığı parsellerinde, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetlerini etkilemeyecek şekilde ayrılma ve birleştirilmelerine izin vermeye yetkilidir.

   Yok olan tescilli taşınmaz kültür varlığı yapılar

   Madde 12 — Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının herhangi bir şekilde yok olmaları halinde, bulunabilen yapının kalıntıları, daha önce hazırlanmış rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi, her türlü arşiv belgesi, diğer yazılı, görsel ve sözlü bilgiler gibi kaynaklardan yararlanarak kendi parsellerinde, daha önce bulunduğu oturum alanında, belgelerin elverdiği oranda kitle, yükseklik ve özgün mimari özelliklerinde yeniden yapılır. Yeni yapım sürecinde, yukarıda sıralanan belgelere dayalı bir restitüsyon ve restorasyon etüdü ile koruma bölge kurulundan izin alınması gerekmektedir.

   Depreme maruz kalan yapılar

   Madde 13 — Taşınmaz kültür varlıklarından depreme maruz kalan yapılarla ilgili uygulamalar Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ile konuya ilişkin diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak yerine getirilir.
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000

   ÜÇÜncÜ BÖlÜm

   Proje Müellifliği ve Uygulama Sorumluluğu

   Proje ve uygulamaları yürütecek kişilerde aranacak nitelikler

   Madde 14 — Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve bunların uygulanmasında restoratör mimar veya mimarın bulunması zorunludur. Bunlardan I. grup kapsamında olanların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygulama çalışmaları, yapının özelliğine göre kalem işleri, ahşap, demir, taş işleri ve restorasyon konularında uzmanlaşmış kişilerce yapılır.

   Uygulama sorumluluğu

   Madde 15 — Koruma bölge kurulunca onaylanan her ölçek ve nitelikteki plan ve proje uygulamalarının uygulama sorumluluğu, serbest meslek hizmet yetki ve koşullarını taşıdığı ilgili meslek odası tarafından belirlenen kişiler tarafından üstlenilir.

   Proje uygulaması safhasında herhangi bir nedenle uygulama sorumlusunun ayrılması halinde bu husus Bakanlığa bildirilir. Yenisi tayin edilmedikçe uygulamaya devam edilmez.

   Serbest meslek mensubu uygulama sorumlularının denetimi, ilgili İl özel idaresi ve belediyelerce yapılır.

   Sit alanları, taşınmaz kültür varlığı parseli ve bunların koruma alanlarında onaylı plan ve proje dışı uygulama yapan ve yapılmasına yol açan sorumlularının, koruma bölge kurulları ile ilgili konularda plan ve proje düzenlemesi, uygulama sorumluluğu yapması beş yıl süre ile yasaklanır. Bu husus, koruma bölge kurulu müdürlükleri ve ilgili idareler tarafından Bakanlığa ve ilgili meslek odasına bildirilir.

   Sit alanları, taşınmaz kültür varlıkları ve bunların korunma alanlarında plan ve proje yapan serbest mesleki hizmet yetkisi olan müelliflerin sicilleri ilgili meslek odası ve Bakanlıkça tutulur.

   Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile İl özel idareleri ve belediyeler tarafından yapılan uygulamalarda, bu kuruluşlar tarafından görevlendirilen uygulama sorumluları da yukarıdaki hükümlere tabidir.
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000

   serender ve degeman

   yahu arkadaşlar ben sizlere inanamıyorum degemanlerun ömrü biteli yıllar oldu .Kaç kişi gidipte lazut öğütüyor yada hemşinde kaç tane değirmen vardı kaç tane kaldı önce bunları bir araştırında ondan sonra yazın bu yazıları. Yada kaçınızın bahçesine lazut kazılıyor da gidip lazut unu yapıyorsunuz.Yeter allah aşkına orda oturup kültürel varlıktan söz etmeyelim.
   Bugün hemşinde bir değirmen bozulduğunda kim yapabilir bileniniz varsa söylesin.o zaman ben sizlere karşı boynumu bükecem
   hemşini hemşinde yaşamak
   ama bir okadar da hemşin sevdalısı
   olmak lazım...
   Sn.Göral
   Benim Köyümde Çalışan Ve Lazut Öğüten 3 adet Değirmen Var...
   2004 Yılında özellikle Değirmen de Lazut Öğüttük Çuvalla da sırtıma alıp o dik ve engelli bahçelerden geçerek zamanında ne şartlarda ebelerimiz,analarımız zorluklar içinde bizleri büyüttüklerine bir daha şahit oldum.
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000
   Rize Kültür Müdürlüğü Koruma Altına Alınan Tarihi Eserlerimiz( Müze Müdürlüğünde Kayıtlı Olanlar)
   Veysel ATACAN Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı

   HEMŞİN İLÇESİ:

   Dini Yapılar;
   Düz Mahalle Camii M 1884 = Yeni Köy
   Baltacılı Camii M 1791 = Baltacı mam.
   Bilen köyü Camii 18yy –1894 = Bilen Köy
   Ali Çelebi Camii = Yaltkaya Köyü

   Sivil Mimari Örnekleri;
   Memişoğlu Konağı = Nurluca Köyü
   Taş Kemer Köprü = Çamlıtepe
   Taş Kemer Köprü = Levent Köyü


   ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİ

   Askeri Yapılar;
   Zil Kale ( Arkeoloji Sit)
   Hisarcık- Kale-i Bala ( Arkeolojik Sit)

   Taş Kemer Köprüler;
   8 Adet Taş Kemer Köprü = Fırtına Deresi-Hala Deresi
   2 Adet Taş Kemer Köprü = Fırtına Deresi-Hala Deresi
   1 Adet Taş Kemer Köprü = Fırtına Deresi-Hala Deresi
   1 Adet Taş Kemer Köprü = Çat Köyü Köprüsü
   1 Adet Çamlıhemşin Köprüsü = Fırtına Deresi
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000
   Koruma altına alınmayan eserlerimizin de koruma altına alınmasını sağlayalım.
   Veysel ATACAN Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı

   Şu An Koruma Altında Olmayanlar;
   -Osmanlı Mezar Taşları Ve Kitabeleri
   -Tarihi Camiiler
   -Tarihi Konaklar
   -Tarihi Serender’ler
   -Tarihi Değirmen’ler
   -Tarihi Taş Kemer Köprüler
   -Tarihi Çeşmeler
   -Tarihi 250 Yıllık Bal Ambarı
   İşte bizim Bölgemize Yapacağımız Kaçınılmaz Görevlerimizden Biri Daha ...
   Bölgemizin Dernekleri Ve Sivil Örgütleri Bu Konuda Duyarlı Olmaya Çağırıyoruz. Bölgemizin Tüm Sitelerin Duyurulması İçinde Elimizden Geleni Lütfen Yapalım.
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000
   Bu çok önemli bir konu kuku sağolasın
   Ülkemizdeki bu kültür yozlaşmasından Hemşin Kültürünü korumamız lazım
   bizim köydeki taşköprünün dökülen yerlerini normal harçla sıvamışlardı berbat görünüyordu
   bu konuyla ilgili kültür bakanlığımızın çalışma yapması lazım

   eski yapılar

   Arkadaşlar ben bir şeyler yazdığım zaman bazen sorun oluyor ama yinede yazacam
   Hemşinde insanlar öyle bencilleşmişki eski yapıymış kime ne, ne olacakmış yıkılır yerine yenisi yapılırmış!
   Ama galiba onlara dur demenin zamanı çoktan geldide geçiyor.Biz hemşin halkı olarak hemşinin doğal güzelliği olan o tarihi yapıları artık ayakta tutmak için elimizden geleni yapmak zorundayız.Hatta bu işi dahada ilerletipkoruma altına aldırtmak için çaba sarfetmemiz gerektiğine inanıyorum.
   Artık hemşinde ahşap ev yapacak usta bile kalmadığına inanıyorum çünkü yok varsada ben bilmiyorumdur
   Çünkü hemşinde yapılan ahşap evleri ya pazardan gelen ustalar yada ç.hemşinden gelen ustalar yapıyorlar.Böyle oluncada hemşinde ki ahşap evler kaderlerine terkediliyorlar.Ama biz gençlerin sayesinde inşllah hemşinde yapılacak olan evlerimiz eski yapılara uygun olarak yapılacak.Bizden sonra gelen nesilde o muhteşem yapılara gözleri gibi bakarlar ve bizi hep o muhteşem yapılarla anarlar
   Bizlerin tek hedefi olması lazım torunlarımıza muhteşem ve tertemiz bir doğa harikası olan hemşinimizi bırakmaktır.
   ALLAH RIZASI İÇİN HEMŞİNİ VE HEMŞİNDEKİ GÜZELLİKLERİ KORUYALIM VE YAŞATALIM.....
   hemşini hemşinde yaşamak
   ama bir okadar da hemşin sevdalısı
   olmak lazım...

   işte size eski bir serender

   işte benim tarihime ne kadar değer verdiğimin göstergesi benim evimde hala babamın vede bizim büyümemizde ki en önde gelen şeylerden bitanesi 50 yıllık beşik
   Resimler
   • Resim(7).jpg

    65.45 kB, 1,280×960, 1,410 defa görüntülendi
   • Resim(5).jpg

    92.75 kB, 1,280×960, 8,129 defa görüntülendi
   hemşini hemşinde yaşamak
   ama bir okadar da hemşin sevdalısı
   olmak lazım...