Hayreddin-i Tokâdî (K.S) Hazretleri

   Hayreddin-i Tokâdî (K.S) Hazretleri

   Tarikatı aliyyeden Halvetiye'de mukaddes feyiz zincirinin mübarek

   halkalarından birini teşkil eden ve aynı tarikatın büyük mürşidlerinden

   olan, aynı zamanda bu eserin meydana getirilmesinde himmet ve

   delâletleri bulunan Şeyh Hayreddîn-i Tokadı (K.S.) Hazretleri, çelebi

   Halife diye bilinen, zamanının kutbu ve ârifibillâh-ı Şeyh Muhammed

   Cemalüddin-i Halveti (K.S.) Hazretlerinin yetiştirip, irfan ve tasavvuf

   âlemine hediye ettiği, Güzel Anadolunun manevî zenginliğini meydana

   getiren büyük velilerden birisidir.

   Temiz soy ve nesebi Büyük Müfessir Fahri Razi'ye uzanan ve asil

   soyundan nice arif âlimler yetişen bu tarikat kutbunu yerinde incelemek

   gerekir.


   Hicri 9 ve 10. asırdan itibaren gelişerek İslâm âlemine bir irfan

   denizi halinde yayılan Halvetiye tarikatının kutlu ve ulu velileri

   arasında yer alan Halvetiye şeyhi HAYREDDİN-Î TOKADİ (K.S.)

   HAZRETLERİ'nin hayatını yazmaya, önce Allah'ın Rasûlü (S.A.V.) Efendimiz

   ile olan zahiri bağlantısını vesikaları ile ortaya koyarak başlamak,

   "marifet zinciri içerisinde feyz aldığı irfan pınarlarını bir bir

   göstererek konuya girmek yerinde olacaktır."


   ŞERİAT, TARİKAT, HAKİKAT ve MARİFET'in yegâne menbaı, varlığın

   efendisi ve tek ümidi, iki cihanın güneşi, âhır zamanın sultanı ve en

   büyük şefaatçisi, bütün peygamberlerin imamı, Allahüazîm'üş-şan'ın

   habîbi, sevgilisi HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.) kıyamete kadar

   varlığı aydınlatacak olan kutlu zincirin başı, kaynağı ve temeli olarak

   birinci halkayı teşkil etmektedir. Bu î'tibarla, bu mukaddes ve mübarek

   zinciri şöylece sıralamak gerekir:


   1 - Evvel gelmişlerin ve sonra geleceklerin efendisi, ulusu, Resülü Ekrem (S.A.V.) Efendimiz Hazretleri,

   2 - Hasan ve Hüseyin (R.A.)nın babaları, Hazreti Fatıma (R.A.)nın

   muhterem Eşi, Allah'ın Resulünün «Onun eti, benim etim. Kanı, benim

   kamındır.» «Ben ilmin şehriyim. Ali ise o şehrin kapısıdır». buyurarak

   şanını yücelttiği, Allah'ın arslanı Aliyy'ül Murtaza (R.A.) Hazretleri,

   3 — Tabiîn devrinin en büyük âlimi ve arifi, aynı zamanda en

   faziletlilerinden olan Ebü Said Hasan bin Yesar el Basri (R.A.)

   Hazretleri,

   4 — Eş Şeyh'ül Elmaî Habib'ül Acemî (K.S.) Hazretleri,

   5 — Eş Şeyh'ül Kebir Ebû Süleyman Davud bin Nasır et'Tai (K.S.) Hazretleri,

   6 — Eş Şeyh'ül Fahim Ebû'l Mahfuz Ma'ruf Aliyy'ül Kerhî bin' firûzî (K.S.) Hazretleri,

   7 — Eş Şeyh'ül Kerim Ebü'l Hasan Sırrı es Sakatı bin Muğlis (K.S.) Hazretleri,

   8 — Sofiler taifesinin efendisi, ulusu Ebü'l Kasım Cüneyd bin el Muhammed'ül Bağdadî (K.S.) Hazretleri,

   9 - Eş Şeyh Ebû Ali Ahmed Mimşad ed Dînûri (K.S.) Hazretleri,

   10 — Ebû Ataullah Muhammed Dînûri (K.S.) Hazretleri,

   11 — Muhammed Amaviyye bin Abdullah el Bekri (K.S.) Hazretleri,

   12 - Eş Şeyh Ebû Hafs Ömer Vecîhüddin el Gazi el Bekri (K.S.) Hazretleri,

   13— Eş Şeyh Ebu'nnecib Ziyaüddin Abdulkadir el Bekri es Sühreverdi (K.S.) Hazretleri,

   14 — Tarikatı Ekheriyye pîr-i Ebû Reşid Kutbüddin ei Ebheri (K.S.) Hazretleri,

   15 — Eş Şeyh Rükneddin Muhammed Nehhas (Bakırcı) el Buhari (K.S.) Hazretleri,

   16 — Eş Şeyh Şihabüddin Muhammed et Tebrîzî (K.S.) Hazretleri,

   18 — Celvetiye Tarikatının Zahidiyye kolunda pir olan İbrahim Zahid Geylâni (K.S.) hazretleri,

   19 — Eş Şeyh Sadettin-i Ferğanî (K.S.) Hazretleri,

   20 — Eş Şeyh Kerîm'üddîn Ehi Muhammed bin Nûr el Halveti (K.S.) Hazretleri,

   21 — Halvetiye Tarikatinm piri, Ebu Abdullah Siracüddin Ömer bir eş

   Şeyh Ekmelüddin el Geylânî el Ahcî el Halveti (K.S.) Hazretleri,

   Halvetiye Tarikatı, bu tarikatın birinci pîri olarak kabul edilen bu

   zattan sonra gelişmiş, yayılmış cihan çapındaki teyitli devrini

   başlatmıştır.

   22 — Eş Şeyh'ül Fani Ehi Emre Muhammed el Halveti (K.S.) Hazretleri,

   23 — Eş Şeyh Hacı İzzeddin el Halveti (K.S.) Hazretleri,

   24 — Eş Şeyh Sadrüddin el Hiyevi (K.S.) Hazretleri, Bu zat için

   mahlas olarak Hiyamî ve Hitamı gibi ibareler de kullanılmışsa da

   tasavvuf kaynaklarına göre, her iki şeklin de yakıştırmadan ibaret olup,

   doğru olan mahlasının Hıyavî şeklinde olduğu hususunda birleşmektedir.

   25 — Halvetiye Tarikatının ikinci pîri olarak bilinen bu taifenin

   gerçek efendilerinden eş Şeyh Seyyid Celâleddün-i Yahya bin es Seyyid

   Bahaüddin eş Şirvani el Bakuvî (K.S.) Hazretleri,

   Bu zatten sonra Halvetiye Tarikatı daha sür'atli bir şekilde

   gelişerek İslâm Âleminin her tarafına hızla yayılmaya devam etmiştir.

   Halvetiliğe ait zikir, çile ve riyazat sistemlerini daha çok bu büyük

   mürşid tesbit etmiş ve ortaya koymuştur.

   26 — Eş Şeyh Pîr Muhammed Bahaüddin-i Erzincanî (K.S.) Hazretleri,

   27 — Sahib'üt Tarika eş Şeyh Muhammed Cemalüddin el Halveti (Çelebi Halife) (K.S.) Hazretleri,

   28 — Halvetiye ulusu, eş Şeyh Hayreddin-i Tokadi (K.S.) Hazretleri.

   Bu mübarek zincir bundan sonra, devrinin kutbu ve piri Eş Sabânı Velî

   (K.S.) Hazretlerine intikal edecek, daha sonra da gönülden gönüle, talî

   kollar meydana getirerek gelişip yayılacaktır. Aynı dergâhın son

   postnişini bulunan eş Şeyh Muhammed Ataullah Efendi (K.S.) Hazretleri,

   Allah'ın Rasûlünden î'tibaren devam eden bu altın zincirin 46'ıncı

   halkasını teşkil eder. Bu zat 1942 senesinde vefat etmiştir, Cenabıhak

   bütün pîran hazretlerini rahmetine gark eylesin. Bizleri de açtıkları

   nurlu, uğurlu ve feyizli yollardan ayırmasın inşallah...

   Bahse konu olan eş Şeyh Hayreddin-i Tokadî (K.S.) Hazretleri hakkında

   tasavvuf kaynakları oldukça cimri davranmışlardır. Bütün araştırmalara

   rağmen şeyh hazretleri hakkında yeterli sayılamıyacak kadar az bilgiyi

   sadece, iki ayrı kaynakta tesbit etmiş bulunmaktayız. Bu eserlerden

   birisi Mehmed Hulvî'nin Lemezat adlı eseri olup, diğeri de eş Şeyh

   şabanı Velî (K.S.) Hazretlerinin halifelerinden Ömer'ül Fuad'i

   tarafından te'lif edilin, Hicri 1214 senesinde, Kastamonu'da, Vilâleti

   Celîle matbaasında şeyh Mehmed Saki efendinin delâletleriyle bastırılmış

   olan Şeyh Şâbâni Velî Menkıbı'dır.

   Burada şunu da kaydedelim ki, Lemezat'daki beyanlarla Menakib'daki

   beyanlar, birçok yönden birbirleriyle uyum te'min etmemektedirler. Hatta

   Şabanı Velî (K.S.) Hazretleri, Şeyh Hayreddini Tokadî (K.S.)

   Hazretlerinin halifesi oldugu, bu hususun tevatüre varan bir derecede

   bilindiği halde, Mehmed Hulvî Lemazatında Hayreddin-i Tokadı (K.S.)

   Hazretlerini, şâbâni Velî (K.S.) Hazretlerinin halîfe olarak

   göstermektedir. Bu duruma göre, Lemezat sahibi Mehmed Hulvî'nin durumu

   eksik ve hatalı olarak tesbit ettiği anlaşılmış olmaktadır, Mehmed Hulvî

   Mezkûr eserinde Hayreddîn-i Tokadî (K.S.) Hazretleri ile ilgili olarak

   şu tesbitlerde bulunmaktadır:

   "Bursalı Hayreddin-i Tokadî hazretleri Tokad şehrinde vücûda gelüp,

   âlemi şebapta iken (genç yaşta iken) Kastamonulu Şaban efendiye hizmet

   etmişlerdir. Ve bâdehû (Bundan sonra) İstanbul'a gelüp, medrese

   tahsilini usulüne göre tamamlıyarak ulemadan olmuşlardır. Ve Muradiye

   Müderrisi olup, efendisi Bursaya vardıktan, ziyaretlerinde bulunup,

   danişmendlere ders ile mukayyed iken. Kasım Çelebi bazı ehibba ile

   (dostlarından bazıları ile) Bursa'ya gelüp, Muradiye camiinde "üsûlü

   Tevhide icra eylerlerdi. Hayreddin efendi de mescidde meclise hazır

   olup, hem Tevhidi istima eyler (dinler), hem de kitaba bakup ders ile

   tekayyüd eylemi. (Meşgul olurdu.)" Mehmed Hulvî devam ediyor.

   «Menkuldür ki, (Rivayete göre) Kasım Çelebi (K.S.) ekseriya yanlarına

   uğrar ve «Hayreddin, bâtın kitabını dahi oku. Yeter ki, vakt'ü zaman

   gelsin» derler, imiş. Hayereddîn-i Tokadî Hazretleri bir gece rüyada

   arslanı tes'hir edip üzerine suvar olurlar. (Arslanı emri altına alıp,

   üzerine binerler.) Ertesi gün hu rüyasını Kasım Çelebi hazretlerine açan

   Tokadî hazretlerine, "înaba işaret" deyu inabe verilür ve «Semti İrşad»

   deyu Kasım Çelebi hazretlerinin yoluna sülük başlar. Bir müddet

   efendisine, tavsiyelerine uygun bir şekilde hizmette bulunan Tokadî

   hazretleri, halifelik almaya istî'datlı bulunur, kendi yerlerine, aynı

   tarikatı yaymak içün Bursada halife olarak vazifeli kılınır"

   Müellif Mehmed Hulvî, Lemezat'ında, Tokadî hazretleri ile bizzat görüştüğünü şu ifadelerle ortaya koymaktadır:

   «Tokadı Hazretlerine 1008 (hicri) tarihinde mülakat müyesser oldu. (Görüşmek nasip oldu.)

   Hoş muhabbet eyler idi görse ger insan anı,

   Nola dirsem ben ona kim âlem'ü âdem canı.

   TOKADI HAZRETLERİNİN MENKIBESİ

   Merhum Hayreddin-i Tokadı (K.S..) Hazretleri Hicreti Nebeviyye-nin

   1013 inci senesinde irtihal eylediler. (Vefat ettiler.) Mezarı,

   zaviyeleri civarında, Ahmed Paşa camii yanındadır. Türbesi vardır ve

   Sultan Ahmed asrıdır. (Sultan Ahmed devri şeyhlerindendir.) Bu bölümde,

   Mehmed Hulvi!nin Lemazatındaki ifadeler mümkün olduğu kadar aslına uygun

   bir ifade tarzı ile verilmeye çalışıldı. Ancak, Lemezat'daki

   tesbitlerle Şeyh Şabanı Veli hazretlerinin menakıbındaki tesbitler

   arasında çok açık farklılıklar bulunmaktadır, İşte şimdi de hem

   menakıptaki tesbitleri, hem de iki kaynak arasındaki çelişkili ifadeleri

   ele alıp, doğruya yakın olanı tesbite çalışacağız.

   Şeyh Şabanı Veli menakıbında verilen bilgilere göre, Hayreddin-i

   Tokadı (K.S.) hazretlerinin türbesi olarak bilinen ve bu eserin giriş

   kapısında yeri açıklanan türbenin, Bolu vilayetinin yakınında olduğu göz

   Önüne getirilirse, Lemazat'daki ifadelerin isabetliliği düşündürücü

   olmaktadır. Bilhassa Tokadî Hazretlerinin türbesinin bulunduğu yer ve

   Şâban-ı Velî Hazretlerine müntesipliğini ifade eden cümleler,

   gerçeklerin hilâfına bulunmaktadır.

   Halvetiye silsilenamelerinde ki sıralamalarda, Şeyh Şâbân-ı Veli

   (K.S.) Hazretlerinin, Hayreddin-i Tokadı Hazretlerine halîfe olduğu,

   Tokadî Hazretlerinden sonra mukaddes zincirin halkasını oluşturduğu

   kesinlikle ve ittifakla ifade edilmektedir.

   Lemezat müellifi Hayreddin-i Tokadî (K.S.) Hazretlerini 1018 hicri

   tarihinde vefat etmiş olarak göstermişse de, Silsilinamelerdeki kayıt ve

   tesbitlere göre şeyh hazretlerinin Hicri 940, Milâdî 1535 tarihinde

   vefat etmiş bulunduğu kesin olarak gösterilmektedir.

   Lemezat'da Tokadî Hazretlerinin mürşidinin ismi Kasım Çelebi olarak

   geçmektedir. Halbuki gerek menakıpta, gerekse Halvetiye

   silsilenamelerinde, Pir Muhammed Erzincanî (K.S.) Hazretlerinin

   halifelerinden olan Muhammed Cemaleddin-i Halvetî'nin, Tokâdi

   Hazretlerinin mürşidi olduğu açık bir şekilde sergilenmektedir.

   Görülüyor ki, Mehmed Hulvî bu tesbîtinde de hataya düşmektedir.

   Lemczat'daki Şeyh Hayreddin isminin, bahsimizin konusu olan

   Hayreddin-i Tokadî (K.S.) Hazretlerinin ismi ile, Şeyh Şâban-ı Veli

   (K.S.) Hazretlerinin halîfelerinden Kastamonulu şeyh Hayreddin Efendi

   ile karıştırılmış olabileceği düşünülse bile, Kastamonulu Şeyh Hayreddin

   Efendi hazretleri hayatı boyunca memleketi olan Kastamonudan

   ayrılmamıştır.

   Hayreddin-i Tokadî (K.S.) Hazretlerinin, Şeyhi Cemaleddin-i Halveti

   ile tanışmaları, Bu zatın daha önceleri Tokat ve Amasyada kalıp,

   buralarda irşad hizmetinde bulunduğu zamana rastlamaktadır. Gerçekten de

   Çelebi Cemaleddin-i Halveti (K.S.) Hazretleri, bilhassa Amasya'da hayli

   zaman kalarak, yaygın bir irşad hizmeti sergilemişlerdir. Cemaleddin

   efendinin Amasyadan İstanbul'a gitmesi ile Tokadî hazretleri de şeyhi

   ile birlikte İstanbula gitmiş, bir yandan Halvetiye dergâhında sülûkünü

   ilerletirken, diğer yandan da zahir ilimleri için İstanbul

   medreselerinden faydalanmayı ihmal etmemiştir.

   Mehmed Hulvî'nin Lemezat'da da ifade ettiği gibi, İstanbul'da medrese

   tahsilini tamamlamış ve bilâhere Bursaya müderris olarak gitmiş

   olabilir. Ancak, Lemazat'da ifade edildiği gibi, Çelebi Cemaleddin

   (K.S.) Hazretlerine intisabı Bursa'da değil de daha Önce, Tokat'ta veya

   Amasya'da gerçekleşmiş olacağı gerçeğe en yakın olanıdır. Lemazat'daki

   görüşü takviye edecek bir ayrı görüş daha ortaya çıkmaktadır ki, oda

   şudur:


   "Tokadî Hazretleri, Çelebi Cemaleddin (K.S.) Hazretleri ile gerçekten

   Bursa'da müderris (Profesör) iken tanışmış, kendisine intisab ederek,

   daha sonra halifesi olmuş ve bilâhere de Bursa'da Muradiye semtinde

   irşadla görevlendirmiş. Burada bir müddet irşad hizmetinde bulunan

   Tokadî K.S. Hazretleri daha sonra Bolu'ya gelerek, Halvetiye dergâhına

   yerleşmiş ve Ömrünün sonuna kadar irşad hizmetini
   Bolu'da sürdürmüştür."


   Şeyh Şabanı Velî (K.S.) Hazretlerinin menakıplarından anlaşıldığına

   göre, Hayreddin-i Tokadî hazretleri, Bolu'da irşad hizmetlerini uzun

   müddet devam ettirmiştir. Cehri zikir esasına dayanan halkalarına

   kalabalık mürîdan zümresi dahil olup, zikirlerin büyük bir coşkunlukla

   eda edildiği, halkada bulunan nice kimselerin vecde gelerek kendilerini

   kaybettiği, bu cezbelerle yüceliklere erdiği bahsi geçen menakıptan

   anlaşılmaktadır. Kendilerinden sonra bu îman coşkunluğunu daha da geniş

   sahalara yayarak devam ettiren Büyük Halifeleri Şeyh Şâban-ı Veli (K.S.)

   Hazretleri, tam 12 sene Bolu'daki dergahta mürşid hazretlerinin

   hizmetlerinde bulunmuş ve himmetlerini dilemiştir.

   Hayreddin-i Tokadı (K.S.) Hazretlerinin irşad hizmetinde bulunduğu

   devirler, tasavvufun Anadoluda en çok yaygın olduğu devirlerdir.

   Bilhassa Halvetiye Tarikatı o devrin Osmanlı sarayının harîmine kadar

   girmiş, birçok devlet ricali Muhammet Cemaleddin-i Halveti, Sünbül Sinan

   Efendi Hazretleri, Merkez Muslihiddin Efendi Hazretleri' (Allah

   cümlesinin sırlarını takdis buyursun) nden intisab etmek şerefiyle

   şereflenmişlerdir. Bu hususta Vildan Faik Beyin kıymetli telifleri

   bulunan Tomarı Turuku Aliyye adındaki eserinin Halvetiye ile ilgili

   cildinde geniş bilgiler verilmektedir.

   Hülâsa olarak, Hayreddin-i Tokadı (K.S.) Hazretleri verimli bir irşad

   çağında gelerek, yine verimli bir irşad hizmetinde bulunmuş,

   kendisinden sonraya da o devrin irşad kutuplarından ulan Kastamonulu

   Şeyh Şâban-ı Veli (K.S.) Hazretlerini halife olarak bırakmışlardır.

   Bugün Bolu'nun batı cihetine düşen ve şehrin kenarında diyecek kadar

   yakın bir yerde, mütevazi türbesinde ziyaret edilen Şeyh Tokadî (K.S.)

   Hazretleri, Hazret-i Rasûlü Ekreme (S.A.V.) dayanan o nurlu yolda belli

   bir iman ve irfan nirengisi olarak o beldeyi şerefilendirmektedir.

   Kaynak: Rahmi Serin, İslam Tasavvufunda Halvetilik ve Halvetiler, 1984 İstanbul, Sayfa: 110...116 Petek Yayınları

   haspinar.blogcu.com/hayreddin-…etlerinin-hayati/10968946

   “ Edep Ya Hu…” Sözünün asılı olduğu giriş kapısı.
   Resimler
   • Edeb Ya Hu.jpg

    266.03 kB, 1,274×685, 227 defa görüntülendi
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000