Bölgedeki Ermenilere Ne Oldu

   Bölgedeki Ermenilere Ne Oldu

   33 Hemşin derneği ortak bir bildiri yayınlayarak Hemşin bölgesinde oynanmak istenen oyunlara dikkat çekildi.
   Bölgemizde Ermeni Misyonerliği Ve Propagandası Yapılmaktadır.

   HEMŞİNLİLERİN DİKKATİNE
   • Bölgemizde Ermenistan ve uzantısı kaynaklı Misyonerlik ve algı propagandaları yapılmaktadır.
   • Bu konuda Karadeniz’in diğer kültürel gurupları gibi Hemşinliler de hedef gösterilmişlerdir.
   • Çalışmalar gençlerin araştırmalarında “Ermeni Hemşinliler” algısı ve sempatisi yaratılması doğrultusundadır.
   • Bu algı operasyonuna yöreden bazı sanatçılar ve kişiler bilinçli veya bilinçsiz destek vermektedirler.
   • Bu propagandalar için özel ekipler gelmekte ve bölgede çalışma yapmaktadırlar.
   • Kendilerince internet üzerinde kaynak yaratmak için sempozyumlar, söyleşiler ve kayıtlar yapmaktadırlar.
   Her şeyi kayda alıp kendi propagandalarına uygun hale getirmektedirler.
   Konuşulan bir lehçeyi Ermenicenin eski bir lehçesi gibi gösterip lehçenin içini Ermenice ile doldurmaktadırlar.
   • Bütün bu çalışmalar neticesinde konu ERMENİSTANIN, TÜRKİYEDEN TOPRAK TALEPLERİ İÇERİSİNE KARADENİZİ DE DAHİL ETMESİNE KADAR GELMİŞTİR.Bu ana başlıklar içerisinde yer alan ve aşağıda daha detaylı şekilde verilmiş olan bilgiler konusunda ilgili ve duyarlı tüm hemşerilerimizi/görevlileri bilgilendirmeyi ve uyarmayı aşağıda ismi geçen dernekler adına görev addetmekteyiz.Saygılarımızla.

   BÖLGEMİZDE ERMENİ MİSYONERLİĞİ VE PROPAGANDASI YAPILMAKTADIR
   Bölgemiz üzerinde bir müddettir çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ve gerçek kişilerin desteği ile Ermeni sempatizanlığı yaratılmak üzerine başlatılmış olan faaliyetler, son zamanlarda şiddetini artırarak yüzlerce yıllık geleneklerimizi, değerlerimizi, milli coğrafyamızı ve dinimizi tehdit eder hale gelmiştir.

   HEMŞİN BİR COĞRAFYADIR
   Hemşin; Karadeniz’in zorlu coğrafik şartları içerisinde, yalçın dağların çevrelediği, yeşil vadiler içerisinde kurulmuş bir yerleşim yeridir. Yer olarak; Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli ve İkizdere ilçelerinin güney tarafında birleştikleri noktaya Baş Hemşin denilmektedir. Başhemşin ve buranın etrafını çevreleyen bölge yani Hopa,Fındıklı, İspir, İkizdere dolayları Hemşin bölgesi olarak adlandırılmaktadır.Hemşin bölgesi ayrıca; Tarihi İpek yolunun güzergahı üzerinde bulunan ve bu yolu takip ederek gelen kavim ve boyların burada ikamet eden kadim halklarla birlikte yaşadığı bir alandır. Konar göçer yaşamın bugün bile devam ettiği bu coğrafya da halklar; kendi özgün kültürlerini yaşamış ve yaşatmışlardır. Bugün; bu halklardan ve kültürlerden geriye kalan ise, bölgede etkin bir durumda olup diğer toplumlarla etkileşimini sınırlı tutan Müslüman Türkmen boyları ve kültürleridir.

   HEMŞİNLİ KİMDİR
   Bu bağlam da Hemşin bir coğrafi yerin adı dolayısıyla da Hemşinli bu bölgede yaşayan insanlara verilen ortak isimdir. Hemşinliler; Anadolu mozaiği diye tarif edilen sözde bir bütünlüğün içerisinde ki azınlık bir halk değil, aksine Türkiye Cumhuriyetinin kurucu kadrosu içerisinde yer almış, Gurbetçilikleri ile, kazandıkları deneyimleri her ilimize yayılmış bir toplumdur. Hemşinliler; bütün bu meziyetleri ile anılması gerekirken, son zamanlarda Ermenistan menşeli yoğun propagandalarının odak noktasında yer almaya başlamışlardır.
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000
   BÖLGEDEKİ ERMENİLERE NE OLDU
   Bölgenin kadim halklarından olan İskitler, Kıpçaklar, Kumanlar, Hunlar, Çepniler, Peçenekler, Bulgarlar ve daha sonra yerleşen Türkmen boylarının dışında bölge halklarından biri de Ermenilerdir. Ermeniler ve Türkmen boyları bu bölgede aynı Anadolu coğrafyasında olduğu gibi yüzyıllarca beraber yaşamışlardır. Ermeniler uzun bir zaman dilimine yayılan göç hikayeleri ile Hemşin coğrafyasını terk etmeye başlamışlardır. Bu süreç 1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Ruslar tarafında yer almalarıyla hız kazanmıştır.Ermeniler nüfusunun yoğun olduğu başta Erzurum, Ordu, Giresun, Samsun gibi büyük şehirlere ve Rusya’ya göç etmişlerdir. Bazılarının da Fransa ve Amerika’ya göç ettikleri incelenen yabancı arşiv ve gemi konşimentolarında ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise , Ermenistan ve dış kaynaklı bazı kişilerin o dönemlerde Ermenilerin yaşadığı yerler üzerinde çalışmalar yaptıklarını, Ermenilere ait izler arayıp kültürlerinin devam ettiğini ileri sürdüklerini, Hopa Hemşinlilerini konuştukları lehçe ile Ermeniceye bağlamaya çalıştıklarını, diğer bölgelerde yaşayanlara ise bu dilin unutturulduğu şeklinde ithamda bulunulduğunu ve bu yüzden buralarda hak sahibi olduklarını iddia ettiklerini görmekteyiz. Üstelik bu çalışmalara yöremizden bazı insanların da maddi çıkar karşılığında katkı sağladıklarını gözlemlemekteyiz.Film, Müzik, Festival gibi daha ziyade genç nesiller üzerinde Ermeni algısı ve sempatizanlığı oluşturacak şekilde başlatılan bu çalışmalar, Hopa Hemşinlilerinin konuştukları lehçe üzerinden büyük ivme kazanmıştır. Bu algi yaratma faaliyetlerine bazı yabancı vakıf,kurum ve devletlerin maddi destek verdikleri bilinmektedir.

   LEHÇE SORUNU
   Hemşin coğrafyasında yaşayan tüm Hemşinlilerden sadece Hopa Hemşinlileri, Ural-Altay diline göre bir lehçe ile konuşmaktadırlar. Bu lehçe bazı yanlı kişilerce Ermenicenin eski bir lehçesi olarak ileri sürülmektedir. Hemşin’ce diye tanıtılan bu lehçe üzerinden Ermenistan ile bağlantılar kurulmakta ve ortak etkinlikler yapılmaktadır.Bazı şarkıcılar Hemşince söylüyoruz diye Ermeni festivallerine katılmakta, Gruplar Ermenistan da konserler vermekte ve Ermeni algısının gençler üzerinde yaratılmasına destek sağlamaktadırlar. Ayrıca dergi çıkartıyoruz adı altında Hemşinlilerin Türkçe olan tüm hikayeleri ve geçmişleri bu lehçeye aktarılmakta ve Hemşin’ce öğretiyoruz adı altında Ermeniceden bir çok kelime bu lehçeye sinsice monte edilmeye çalışılmakta ve gençlerin hafızalarında Hemşin’ce budur diye Ermeniceyle doldurulmuş bir dil yaratılmaya çalışılmaktadır.

   HEMŞİN KONFERANSLARI
   Tüm bu propaganda çalışmalarının bilimsel altyapısını oluşturmak ve yanlı kaynak yaratmak amacıyla Ermenistan da görevli kişiler ve yöremizde ki bazı kimseler ortak hareket etmektedirler. Uluslararası fonlarca desteklenen hem Ermenistan hem de Türkiye de gerçekleştirilen ve belirli bir kesimin katıldığı çeşitli sempozyum ve konferanslar düzenlemektedirler. Bu etkinliklerde yer alan kişiler kendilerini ve mensubu oldukları Hemşin toplumunu, Ermeni diasporasının bir parçası olarak göstermektedirler. Etkinlikler sonunda hazırlanan bildiri, makale ve konuşma kayıtları derlenerek yanlı kaynak belge haline getirilmeye ve araştırma yapan kişilerin karşısına “Hemşinliler Ermenidir” algısı yaratılmaya çalışılmaktadır.

   İNTERNET DE HEMŞİNLİLER
   Yaratılan bu planlı kaynaklar neticesinde Hemşinlileri merak eden kimselerin ve de KONUYA HAKİM OLMAYAN GENÇLERİMİZİN internet de yaptığı aramalarda karşılarına çıkan kaynakların büyük çoğunluğu Hemşinlileri; Hemşin Ermenisi ya da Müslüman Ermeni olarak göstermektedir. İnternet sözlüğü olarak bilinen wikipedia’ya baktığınızda “Hemşinliler için; çıkış noktası Türkiye’nin Rize ve Artvin illeri olan, nüfusu yaklaşık iki yüz bin kişiden oluşan Ermeni kökenli halktır. Hemşinli tanımı Hemşin’de yaşayanları değil kendine ait ortak bir kültürü, dili olan topluluğu ifade etmektedir.” denmektedir. Buna kaynak teşkil eden yazı ise maalesef dil bilmeyen bir kişinin kendiside alıntı olan yazısıdır.Kendi ellerinde kaynak olmadığı için internet de buldukları tüm eski aile fotoğraflarımızı ve kültürel öğelerimizi , “İşte Müslüman Ermeni Hemşinliler” adı altında bir çok propaganda çalışmalarında dolgu malzemesi olarak kullanmaktadırlar.

   HER ŞEYİ ERMENİLERE DAYATMAYA ÇALIŞMAKTALAR
   Ermenistan’dan bölgemize sürekli ziyaretçiler gelmektedirler. Bu ziyaretçilere, bölgemizce malum bazı kişiler mihmandarlık yapmaktadırlar. Bu mihmandarlar aracılığı ile bu kişiler bölgeyi gezmekte, halkla iletişim kurmakta ve bölge insanının evlerine kadar girebilmektedirler.Bu kişiler topladıkları tüm bilgilerin her detayını cımbız’la ayıklar gibi sorgulayarak ortak kültür tespit etmeye çalışmaktadırlar. Hemşinlilerle zoraki bir bağ kurma niteliğindeki gezi notlarını, “Müslüman Ermeniler ile beraber olduk!” şeklindeki başlıklarla yazılara dökmekte, çektikleri filmlerle sunumlar oluşturmakta ve bunları internete taşıyıp her şeyi Ermeniceye ve Ermeniliğe dayandırma gayretleri ile yoğun bir propaganda yapmaktadırlar. Müslüman Ermeniler ile beraber olduk! şeklinde internette yayınlanan bu propaganda niteliğindeki yazı ve filmlerde, misafire karşı olabildiğince sevecen yaklaşan hemşerilerimiz, olabildiğince sempatik görünüşleri ile fotoğraf ve filmlerde yer almaktadırlar ve hiç bir şeyden haberleri olmadıkları bu durumda adeta dolgu malzemesi gibi propagandalara alet edilmektedirler. Kısaca her şeyimiz Ermeni propagandalarına alet edilmektedir.

   DURUM BU KADAR VAHİMDİR… BÜTÜN BU ÇALIŞMALAR PEŞİNDEN BÖLÜCÜLÜĞÜ GETİRMEKTEDİR
   Bu çabaların neticesinde Ermenistan toprak talebine yakın bir geçmişte ilk defa Karadeniz Bölgesini de dahil etmiştir.

   ERMENİSTAN TÜRKİYEDEN TOPRAK TALEPLERİ İÇERİSİNE KARADENİZİ DE DAHİL ETMİŞTİR YETKİLİLERİN VE HEMŞİNLİLERİN DİKKATİNE
   Bu tür oyunların ve genel propagandanın farkında olmadan bir parçası haline gelmemek için ve yüzlerce yıllık kültürümüzü yozlaşmaktan ve yok olmaktan korumak için bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak zorundayız. Sözde Ermeni Soykırım iddialarının 100. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğüne yönelik bu Etnik Bölücü faaliyetler üzerine daha fazla propaganda yapılacağı endişesi taşımaktayız.Etnik Bölücü Teörün Karadeniz’e taşınması amacı taşıyan bu propagandalar için sadece Hemşinliler olarak değil tüm Karadenizliler olarak uyanık olmalı ve bu işe araç olmamalıyız. Irkçılığın geçmişte dünyamızı savaşlara sürüklediğini unutmamalıyız. Kimsenin etnik aidiyetini sorgulamadığımız gibi, kimsenin etnik aidiyetini de değiştirmeye çalışmamalıyız. Dayatma kimlikleri reddederek; bildiğimiz, aidiyet duygusu taşıdığımız, mutlu olduğumuz Türkiye Cumhuriyetinin eşit ve saygın Türk vatandaşları olarak yaşamaya devam etmeliyiz.İlgili herkesi ve her kesimi Hemşinlilerin en doğal hakkı olan bu taleplerinin karşılanması için göreve davet ediyoruz. Öte yandan; yukarıda ayrıntıları ile açıkladığımız gelişmelerin, ulusal güvenliğimize tehdit teşkil edebileceği hususunu da ilgili ve yetkili kurumlarımızın dikkatlerine sunuyoruz.
   Bilgilerinize Saygılarımızla

   Ankara Rize Dernekleri Federasyonu
   Bursa Çayeli Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği
   Bursa Hopalılar Kültür ve Dayanışma Derneği
   Çamlıhemşin Ayder Çevre ve Turizm Derneği
   Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği
   Ankara Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği
   Çamlıhemşin Çayeli Aşıklar köyü Derneği
   Çayeli Başköy Derneği
   Çayeli Derneği
   Çayeli Dernekleri Federasyonu
   Çayeli Kemer Köyü Derneği
   Hemşin Başköy Derneği
   Hemşin Çamlıtepe Hilal Köyü ve Kantarlı Yardımlaşma Derneği
   Hemşin Sosyal Sorumluluk ve Gelişim Derneği
   Hemşinliler Derneğ
   iAkçakoca Hemder Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği
   Kar-Der Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği
   Pazarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği
   Rize Çayeli Karaağaç,Çeşmeli, Yıldızeli Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği
   Rize Çayeli Senoz Yöresi Derneği
   Rize Çayeli Yeşiltepe Köyü Güzelleştirme Derneği
   Rize Merkez İlçe Derneği
   Rizeliler Kültür ve Eğitim Derneği
   Subaşı (Haçapit) köyü güzelleştirme, kalkındırma ve geliştirme Derneği
   RİZE SUBAŞI (HAÇAPİT) KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
   İSTANBUL SUBAŞI (HAÇAPİT)KÖYÜ KÖYÜ KÜLTÜR ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
   ANKARA Antalya Hemşinliler Platformu adına ALİ ORHAN
   Düzce Hopa Hemşinliler Platformu adına Nurettin Teke
   HopaHemşinliler Platformu adına Şencan Kırçiçek


   hemsinturkleri.wordpress.com/2…opagandasi-yapilmaktadir/
   Ben Değil Biz Varız
   Naci KOBAL 2000